Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.


inkomensgarantie voor ouderen

Laatst aangepast op 2011-05-02

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is hét instrument bij uitstek om de armoede bij ouderen te bestrijden. Het kan worden toegekend vanaf de wettelijke pensioenleeftijd, die thans zowel voor mannen als voor vrouwen op 65 jaar ligt.

Het is de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) die belast is met het onderzoek naar en de uitbetaling van de IGO.

Voor de mensen die op de algemene wettelijke pensioenleeftijd hun pensioen opnemen of hebben opgenomen, heeft de RVP altijd al een automatisch onderzoek van het recht op de IGO opgestart op basis van de pensioeninkomsten opgenomen in het Kadaster.

Voor de personen die vóór de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen zijn gegaan en sinds oktober 2010 65 jaar zijn geworden, opent de RVP eveneens een eerste automatische IGO-onderzoek.

Voor de mensen die eerder, dus vóór oktober van vorig jaar, de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en vóór die leeftijd hun pensioen hebben opgenomen, organiseert de RVP een inhaalbeweging in het kader van de IGO. Om organisatorische redenen en om redenen van gelijkheid tussen de mogelijke gerechtigden, gebeurt deze inhaalbeweging op basis van het ogenblik waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Men begint met zij die in september 2010 65 jaar zijn geworden en werkt zo terug in de tijd.

Al betreft deze laatste inhaalbeweging een enorme sociale vooruitgang, wij zijn er ons van bewust dat deze methode ook nadelen kent. Weliswaar zullen uiteindelijk alle mogelijke IGO-begunstigden worden gecontacteerd, maar het kan een tijdje duren vooraleer dit het geval is. De RVP kan bijvoorbeeld niet uit eigen beweging behartenswaardige gevallen detecteren aan wie voorrang wordt verleend bij de inhaalbeweging. Wanneer de mogelijk begunstigden zelf een aanvraag indienen, kan de RVP deze integendeel wél onmiddellijk behandelen.

Wij zouden dan ook willen vragen dat uw instelling en haar medewerkers ons initiatief ondersteunen door bij behartenswaardige gevallen, met akkoord van de betrokken personen, een aanvraag voor de mogelijke begunstigden in te dienen. Het zou bovendien, in het kader van de contacten die u heeft met de begunstigden van uw instelling, gepast zijn om hen en hun eventuele huisgenoten aan te moedigen om mee te werken met de RVP, in de eerste plaats bij het bestaansmiddelenonderzoek. Zonder reactie van de mogelijke begunstigden én van hun eventuele huisgenoten, dient de RVP de toekenningsprocedure immers stop te zetten.

Verder zouden wij u nog willen signaleren dat een andere categorie van gepensioneerden in aanmerking zou kunnen komen voor de toekenning van de IGO: het gaat om hen die ouder zijn dan 65 jaar en geen recht hadden op een inkomensgarantie voor ouderen bij hun pensionering, maar gezien de opeenvolgende verhogingen van het bedrag van deze uitkering of door een wijziging van de financiële situatie of gezinssituatie vandaag recht zouden kunnen hebben op dit voordeel.

Nieuwe folders over de inkomensgarantie voor ouderen worden momenteel voorbereid door de Rijksdienst voor Pensioenen. Zou het mogelijk zijn deze folders ter beschikking te stellen in de ontvangstlokalen van uw instelling? Een aantal exemplaren zal u worden bezorgd door de Rijksdienst voor Pensioenen, dienst externe communicatie, 35ste verdieping, Zuidertoren, 1060 Brussel. U zult er extra exemplaren van kunnen bestellen bij deze dienst.

categorie: Armoedebeleid