Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.


Het Europees Integratiefonds

europese vlagMet de steun van de Europese Unie

Laatst aangepast op 2013-09-20

Het Europees Integratiefonds van onderdanen van derde landen, programmatie 2007-2013.

De Raad van de Europese Unie heeft op 25 juni 2007 beslist om een Europees Integratiefonds (EIF) op te richten van onderdanen van derde landen, in het kader van het algemeen programma “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”.

Het Integratiefonds draagt bij tot de financiering van projecten die over het algemeen als doel hebben “bij te dragen tot de inspanningen die op nationaal niveau geleverd worden om een antwoord te geven op het multidimensionale aspect van de integratie van onderdanen van derde landen en een nieuwe vorm van solidariteit te creëren, om de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen om onderdanen van derde landen met andere economische, sociale, culturele, religieuze, taal- of etnische achtergrond in de gelegenheid te stellen zich in de Europese samenlevingen te vestigen en actief deel te nemen aan de verschillende aspecten van het leven in deze samenlevingen.” Het fonds heeft als doel de verwezenlijking van de volgende specifieke doelstellingen:

  • vergemakkelijking van de uitwerking en toepassing van relevante toelatingsprocedures en die het integratieproces van onderdanen van derde landen ondersteunen;
  • ontwikkeling en uitvoering van het integratieproces van nieuwkomers uit derde landen in de lidstaten;
  • vergroting van de capaciteit van de lidstaten om beleid en maatregelen voor de integratie van onderdanen van derde landen te ontwikkelen, uit te voeren, op te volgen en te evalueren;
  • uitwisseling van informatie en beste praktijken, en samenwerking in en tussen de lidstaten bij de ontwikkeling, uitvoering, controle en evaluatie van het beleid en van maatregelen voor de integratie van onderdanen van derde landen.

De Cel EIF van de POD Maatschappelijke Integratie beheert het federale gedeelte van het EIF en coördineert de 3 Belgische gedeelten van het EIF (Federaal, Vlaamse Gewest, Waalse Gewest/Franse Gemeenschap). Hiervoor coördineert zij meer bepaald de informatie-uitwisseling over de programma’s uitgevoerd in het kader van het Fonds ten aanzien van de Europese Commissie. De projecten ondersteund door het federale gedeelte van het EIF hebben tot doel “acties uit te voeren bestemd om de “gemeenschappelijke basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese Unie” in de praktijk te brengen”. De acties die uit deze prioriteit voortvloeien, richten zich in de eerste plaats op onderdanen van derde landen die nieuw zijn aangekomen en omvatten activiteiten en programma’s bedoeld om hen vertrouwd te maken met de ontvangende samenleving en hen te helpen om elementaire kennis te verwerven over haar taal, haar geschiedenis, haar instellingen, haar socio-economische kenmerken, haar cultureel leven en haar fundamentele normen en waarden.

categorie: Europa