Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.

Vreemdelingen documenten


Vreemdelingen

Laatst aangepast op 2015-11-24

Hulpverlening aan specifieke doelgroepen: asielzoekers en vreemdelingen

Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet vaak wel hals over kop. Zonder ernstige redenen zet je geen stap in het onbekende. Toch vluchten over de hele wereld meer dan 10.000 mensen per dag. Volgens de Conventie van Genève (1951) is een vluchteling elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en die de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen omdat hij/zij vreest voor vervolging op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke opinies of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of iemand die gevlucht is voor een oorlog of burgeroorlog.

De kandidaat-vluchteling of asielzoeker is degene die een asielaanvraag heeft ingediend en een voorlopig verblijf op het grondgebied heeft zolang er geen definitieve beslissing werd genomen over zijn aanvraag. In België spreekt men over een erkende vluchteling als degene die het vluchtelingenstatuut heeft verkregen en die op grond daarvan een permanent verblijfsrecht in België heeft.

De uitgeprocedeerde asielzoeker is hijof zij aan wie een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend. De persoon met een illegaal verblijf is degene die in België verblijft zonder te beschikken over geldige verblijfsdocumenten.

Bevoegdheid OCMW?

De OCMW's worden sedert februari 1987 geconfronteerd met het onthaal- en integratiebeleid van vluchtelingen.

Spreidingsplan

Toen de wet van 24/05/1994 tot de oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling erkend te worden in werking trad, konden alle asielzoekers in één register opgenomen worden met als uiteindelijke bedoeling te komen tot een harmonieuze spreiding van de asielzoekers over alle gemeenten. Dit spreidingsplan én de toewijzing van kandidaat-vluchtelingen aan een OCMW gebeurt door de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor erkende vluchtelingen en vreemdelingen is steeds het OCMW van werkelijke verblijfplaats bevoegd.

Welke steun kan door het OCMW worden toegekend?

  • Leefloon (wet 26/05/2002): voor erkende vluchtelingen en vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven
  • Financiële steun (wet 02/04/1965): voor asielzoekers en vreemdelingen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven
  • Tussenkomst in medische kosten: voor asielzoekers die een aanvraag doen en die zich niet kunnen aansluiten bij een mutualiteit
  • Tussenkomst in dringende medische kosten: voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op het grondgebied van het OCMW verblijven, kunnen na eventuele tussenkomst van de mutualiteit, een aanvraag doen voor een ten laste name van hun dringende medische kosten
  • Kinderbijslag en geboortepremie: voor asielzoekers en vreemdelingen die geen 5 jaar effectief en ononderbroken in België verblijven
  • Huisvestingspremie: voor asielzoekers die zich voor de eerste keer in België vestigen op het grondgebied van het OCMW hebben recht op een éénmalige huisvestingspremie
  • ...