Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Provinciale Ontmoetingsdagen

Laatst aangepast op 2015-05-21

kaart van België

Naar goede jaarlijkse gewoonte peilt de POD Maatschappelijke Integratie tijdens de provinciale ontmoetingsdagen naar wat er leeft bij de OCMW’s. Naast de voorgestelde thema’s willen we tijdens deze ontmoetingen vooral luisteren naar uw bekommernissen, vragen, problemen en suggesties. Met de hulp van de medewerkers van de POD Maatschappelijke Integratie trachten we een antwoord te bieden op al uw vragen en proberen we rekening te houden met uw opmerkingen.

 De onderwerpen zijn:

  • Project "MediPrima"
  • FEAD: Stand van zaken en vooruitzichten voor de toekomst
  • Sociale Activering
  • Nieuwe auditprocedure van de OCMW's in het kader van de materies die gesubsidieerd worden door de staat
  • Sociale Media

En uiteraard nog actualiteit en vragen van het publiek.

Inschrijven kan voor een van volgende data:

Een woordje uitleg over de onderwerpen:

MediPrima

De eerste hervormingsfase van de terugbetalingsprocedure inzake medische kosten die door de OCMW’s ten laste worden genomen, is afgerond. De nieuwe procedure is van toepassing op alle ziekenhuiskosten van niet-verzekerde personen, voor prestaties vanaf 01/06/2014. Tijd dus voor een kleine evaluatie. Bovendien kijken we alvast graag vooruit om met jullie ook de volgende fases al eens te bespreken.

FEAD: Stand van zaken en vooruitzichten voor de toekomst

In 2014 heeft de POD MI als beheerder van het FEAD de continuïteit van de voedselhulp in België verzekerd.  Op 3 december werd  het operationeel FEAD-programma  voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. De aanbesteding werd eind maart al gelanceerd, de opening van de offertes is voorzien op 5 mei aanstaande. De OCMW’s en partnerorganisaties konden alvast hun bestellingen indienen. Naar aanleiding van een denkoefening over voedingswaarde en kwaliteit, is de lijst van producten die in 2015 verdeeld zullen worden grondig aangepast. Bij de beoordeling werd er rekening gehouden met de glycemische index, de diversiteit van het voedselpakket, het belang van plantaardige eiwitten enz. De POD MI blijft dit project constant evalueren en zoekt samen met de sector voortdurend naar mogelijke verbeterpistes betreffende transportkosten (die intussen al verminderd zijn), de productenlijst, de nadruk op sociale inclusie enz. Op 28 april organiseerde FEAD een groot colloquium in de Bozar om samen met vertegenwoordigers van de meeste actoren uit de sector(vrijwilligers, voedselbanken, armoede-organisaties enz.) na te denken over hoe we voedselhulp in België nog beter kunnen aanpakken.

Sociale Activering

Mensen  die te ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn en die niet in staat zijn om te werken  om gezondheids- of billijkheidsredenen, moeten ook de gelegenheid krijgen tot duurzame maatschappelijke integratie.  De federale minister bevoegd voor maatschappelijke integratie, Dhr. Willy Borsus, heeft in zijn beleidsnota aangekondigd om in te zetten op sociale activering. Dit beleid richt zich op acties die de maatschappelijke participatie verhogen, het sociaal isolement doorbreken en zelfredzaamheid stimuleren via sociaal nuttige activiteiten. Bent u ook benieuwd naar hoe dit beleid concreet vorm krijgt? Welke opportuniteiten het biedt? U krijgt de meest recente ontwikkelingen op de provinciale ontmoetingsdagen. We kijken al uit naar uw reacties.

Nieuwe auditprocedure van de OCMW's in het kader van de materies die gesubsidieerd worden door de staat

In het actieplan voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd de POD MI gevraagd om de OCMW’s te ondersteunen via het verzamelen, delen  en ondersteunen van goede, vernieuwende praktijken.

Deze steun vanwege de POD MI volgt op

  • de studie over de sociale fraude van  PWC, waarvan de resultaten in 2014 werden meegedeeld aan de OCMW's
  • de uitvoering van audits door de inspectiedienst.

In het kader van de stappen die de dienst Inspectie uitvoert, heeft de audit tot doel het analyseren van het beheer en de uitvoering van de processen inzake de aangelegenheden die gesubsidieerd worden door de POD MI, en het beheer en de uitvoering van de interne controle van dat proces. Aan het einde van deze analyse zullen er eveneens aanbevelingen geformuleerd worden om het beheer en de uitvoering van de processen en de interne controle te verbeteren. Zo kunnen we enerzijds het goede beheer van de toelagen van de federale Staat waarborgen en anderzijds aan iedereen op een juiste en duurzame manier de fundamentele sociale rechten waarborgen, de belangrijkste taak van de POD MI.

Tijdens de provinciale ontmoetingsdagen zal de dienst Inspectie een woordje uitleg geven over de procedure die werd ontwikkeld voor de uitvoering van de audits, voorzien voor het tweede semester van 2015.

Sociale Media

De POD Maatschappelijke Integratie vindt het erg belangrijk om in contact te staan met haar belangrijkste doelgroep; de OCMW’s en armoede-organisaties. We proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden via onze website en onze nieuwsbrief ‘Echo’ maar om nog meer de vinger aan de pols te houden en te zorgen voor tweerichtingsverkeer, zouden we ook onze socialmediakanalen nog meer willen inzetten. We willen zorgen voor een inspirerende wisselwerking voor beide partijen, zowel voor jullie als voor ons. Daarom vind je ons niet alleen op Facebook en Twitter, maar ook op LinkedIn in de vorm van een discussieplatform. Wij hopen jullie daar tegen te komen om de actualiteit te bespreken, te horen wat jullie ideeën over de toekomst zijn en om inspirerende praktijken en voorbeelden uit te wisselen.