Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Provinciale Ontmoetingsdagen

Laatst aangepast op 2015-10-09

kaart van België

Twee keer per jaar peilt de POD Maatschappelijke Integratie tijdens de provinciale ontmoetingsdagen naar wat er leeft bij de OCMW’s.

Naast de voorgestelde thema’s willen we tijdens deze ontmoetingen vooral luisteren naar uw bekommernissen, vragen, problemen en suggesties. Met de hulp van de medewerkers van de POD Maatschappelijke Integratie trachten we een antwoord te bieden op al uw vragen en proberen we rekening te houden met uw opmerkingen.

Deze herfst introduceren we ook een nieuwigheid. We geven jullie reeds op voorhand de mogelijkheid om jullie vragen te stellen zodat we zeker en vast een antwoord zullen hebben tijdens de sessies. Heb je een vraag? Stel ze dan zeker bij jouw inschrijving.

De onderwerpen zijn:

Rol van het Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) in het licht van een beleid van sociale activering

In de maanden april – september 2015 hebben onderzoekers van twee universiteiten een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de rol van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie binnen het kader van de leefloonwet. Wordt het GPMI (veel) gebruikt ? Voor welke doelgroepen ? Als een begeleidingsinstrument om meer op maat van de gerechtigde te kunnen werken ? Of wordt het GPMI veeleer als een formaliteit en administratieve rompslomp aanzien, zonder eigenlijke meerwaarde ? Of wordt het uitsluitend als een sanctie-instrument gehanteerd ? Op deze vragen krijgt u een antwoord tijdens de provinciale ontmoetingsdag waar de onderzoekers de resultaten van hun onderzoek zullen voorstellen en tevens verbetervoorstellen en denksporen zullen aanreiken voor een actiever en meer gericht gebruik van het GPMI. In samenhang met de vraag hoe en in welke mate het GPMI kan ingezet worden voor de doelgroep van het beleid van sociale activering, zal de POD u de beleidsvisie van de minister inzake sociale activering voor de komende jaren toelichten. Om dit allemaal wat concreter te maken, zult u als afsluiter kunnen vernemen hoe een OCMW uit uw provincie met succes een beleid van sociale activering in voege brengt.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Klik alvast hier om dit ons al te laten weten.

De overlegplatformen in de strijd tegen kinderarmoede: Kinderen eerst!

Met de projectoproep “Kinderen Eerst” wou de Belgische overheid OCMW’s en verenigingen – in aansluiting met de bestaande lokale initiatieven– ondersteunen om op lokaal niveau een echte voortrekkersrol in de strijd tegen de kinderarmoede te spelen. Hiermee willen we bijdragen tot het doorbreken van de silo’s in de hulpsector op basis van een methodiek met een geïntegreerde aanpak door middel van samenwerking. In 57 steden en gemeenten richtte het OCMW een lokaal overlegplatform kinderarmoede op om in samenwerking met een breed spectrum van lokale actoren (waaronder scholen, kinderdagverblijven, armoedeverenigingen en sportverenigingen) probleemsituaties te detecteren, concrete hulpverlening voor kinderen op te zetten en waar nodig te sensibiliseren. Om zicht te krijgen op de aanpak en voortgang van deze overlegplatformen ‘Kinderen Eerst’ gedurende hun pilootjaar, en om op basis daarvan goede praktijken, een draaiboek en beleidsaanbevelingen te formuleren werd aan KPMG Advisory de opdracht gegeven om een studie over het hele project te voeren.
Bent u benieuwd naar de resultaten van deze studie ? Kom dan naar de provinciale ontmoetingsdagen en leer onder andere meer over wat werkte tijdens het pilootjaar van deze lokale overlegplatformen kinderarmoede en wat niet.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Klik alvast hier om dit ons al te laten weten.

De resultaten van onze tevredenheidsmeting

In het voorjaar van 2015 nodigde de POD MI zijn klanten en partners uit om deel te nemen aan haar jaarlijkse tevredenheidsenquête om zo op basis van hun mening acties uit te werken om de dienstverlening te verbeteren. Graag lichten we u de resultaten van de enquête samen met onze verbetervoorstellen toe.

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Klik alvast hier om dit ons al te laten weten.

Inkomenstarief kinderopvang : de rol van de OCMW’s

Kind en Gezin presenteert tijdens de ontmoetingsdagen het inkomenstarief voor kinderopvang. Ze gaan dieper in op de gewijzigde regelgeving en de rol van de OCMW’s in het kader van de toekenning van een individueel verminderd tarief. Het inkomenstarief voor kinderopvang wordt berekend op basis van het inkomen van de ouders. Een aantal situaties geven recht op een individueel verminderd tarief, bijvoorbeeld indien de ouder leefloongerechtigd is. Indien het voor de ouders toch financieel onmogelijk is om het laatst berekende inkomenstarief of het laatst bepaalde individueel verminderd inkomenstarief te betalen, kunnen zij zich tot het OCMW wenden en kan het OCMW een nieuw tarief bepalen. Hierbij rijzen onder andere volgende vragen : Hoe dienen de OCMW’s deze (nieuwe) bepalingen toe te passen? Wat zijn de ervaringen van de OCMW’s?

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Klik alvast hier om dit ons al te laten weten.

Praktische informatie en inschrijving