Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Statuten

Laatst aangepast op 2014-06-16

Op 20 mei 2010 keurde het Europees Parlement de resolutie goed "over het verwezenlijken van een interne markt voor consumenten en burgers"[1]die meer bepaald verzocht een voorstel voor te leggen voor een verordening inzake het statuut voor Europese onderlinge maatschappijen en verenigingen, evenals een haalbaarheidsstudie en een raadpleging die moeten leiden tot de invoering van een statuut voor Europese onderlinge maatschappijen. 

Op 27 oktober 2010 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd met als titel "Naar een Single Market Act - Voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen – 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen”[2].

Via dit document lanceerde zij 50 concrete initiatieven om het groeipotentieel en de tewerkstelling van de Europese Unie vrij te maken en dit om de interne markt opnieuw dynamisch te maken, meer bepaald naar aanleiding van de aanbevelingen van Mario Monti in 2008.

Veel van de aangehaalde voorstellen hadden betrekking op de kleine en middelgrote ondernemingen, op de statuten van de sociale economie en op de evaluatie van de dienstenrichtlijn.

Vervolgens heeft de Europese Commissie op 13 april 2011 een mededeling gepubliceerd met als titel "Akte voor de interne markt - twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen - samen werk maken van een nieuwe groei"[3]. In dit document zette de Commissie de twaalf domeinen uiteen die zij als prioritair beschouwt onder de 50 domeinen die oorspronkelijk werden voorgesteld.

De Commissie stelt zo voor dat de EU tegen eind 2012 een kernactie goedkeurt. Zij zal eveneens de nodige wetgevingsvoorstellen doen voor de uitvoering van de kernacties.

De volgende acties zullen in aanmerking moeten worden genomen in het kader van het Europees beleid in verband met de sociale economie :

  • toegang tot de financiering van de KMO's
  • mobiliteit van de burgers
  • diensten
  • sociaal ondernemerschap
  • sociale samenhang
  • overheidsopdrachten.

 

Voor meer informatie over de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, zie:

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_nl.htm

 


 

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0132+0+DOC+XML+V0//NL#title1

[3] COM (2011) 206 definitief

categorie: Sociale economie