Laatste nieuws

 1. Uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017

  De drie laureaten van de federale prijs armoedebestrijding 2017 zijn intussen gekend. Het gaat om Le petit vélo jaune voor Brussel, Le Centre Théâtral Luxembourgeois, Théâtre des Travaux et des Jours voor Wallonië en RIMO Limburg voor...
 2. Nieuw: de barometer voor Maatschappelijke Integratie

  Minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus stelt samen met de POD MI de barometer voor Maatschappelijke Integratie voor. Het federaal regeerakkoord 2014-2019 voorziet immers dat de regering werk maakt van een opendatabeleid. In...
 3. Nieuwe omzendbrieven

  Begin juni publiceerden we drie nieuwe omzendbrieven op onze website. - Omzendbrief inzake de aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 juni 2017 - Omzendbrief...

Evenementen

Geen evenementen op het programma

Laatste toevoegingen aan FAQ's

 1. Kunnen de vergoedingen die door de stagiair worden ontvangen in het kader van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring, vrijgesteld worden bij de berekening van het leefloon?

  Artikel 22, §1, r) van het KB algemeen regelement wordt naar analogie toegepast. Dit betekent het volgende:

   

  - Voor wat betreft de stage-uitkering betaald door Actiris: deze kan niet worden vrijgesteld op grond van artikel 22 §1 KB algemeen reglement. Indien aan alle voorwaarden zijn voldaan, kan uiteraard de SPI-vrijstelling hierop wel toegepast worden.

   

  - Voor wat betreft de stagevergoeding van 200€ betaald door de stagegever, deze kan beschouwd worden als een vergoeding in het kader van artikel 22 §1, r) van het KB algemeen reglement en dus worden vrijgesteld.

 2. Kan een minderjarige die door de dienst ‘Voogdij’ van de FOD Justitie is geïdentificeerd als niet-begeleide minderjarige vreemdeling, een recht op maatschappelijke dienstverlening openen?

  Ja, een minderjarige die door de dienst ‘Voogdij’ van de FOD Justitie is geïdentificeerd als niet-begeleide minderjarige vreemdeling, kan een recht op maatschappelijke dienstverlening openen indien deze minderjarige zich in een staat van behoeftigheid bevindt. Indien deze minderjarige geniet van materiële hulp van Fedasil of een andere instelling, bevindt hij zich niet in een behoeftige staat.

 3. Kan het OCMW de betrokkene verplichten om een gemeenschapsdienst te verrichten?

  Neen. Het verrichten van een gemeenschapsdienst gebeurt op een vrijwillige basis. Het verrichten van een gemeenschapsdienst is één van de elementen aan de hand waarvan kan beoordeeld worden of de betrokkene werkbereid is. Het OCMW moet steeds, zowel in de gevallen waarin een gemeenschapsdienst wordt gepresteerd als in de gevallen waarin er geen wordt gepresteerd, een afweging maken of de betrokkene werkbereid is of niet. Bij die afweging wordt steeds rekening gehouden met de specifieke situatie van de betrokkene. De loutere weigering tot het opnemen van een gemeenschapsdienst in een GPMI kan op zich geen reden zijn om te besluiten dat iemand niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en dus niet werkbereid is.

md xs sm lg