Koen Buysse werd in december 2008 aangenomen door de POD Maatschappelijke Integratie als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Hij werkt bij Selor binnen de FOD BOSA op de afdeling HR Methods, waar hij stappen onderneemt om de algemene toegankelijkheid voor sollicitanten te vergroten. Zo brengt hij het perspectief van mensen in armoede en sociale uitsluiting binnen bij het opstellen van vragenlijsten, tijdens vergaderingen rond welzijn op het werk, enzovoort.
  Koen, waaruit bestaat je werk?
   

  Ik word betrokken bij alles wat binnen mijn organisatie te maken heeft met de doelgroep ‘mensen in armoede en sociale uitsluiting’. Enkele concrete voorbeelden:
     Actiepunt 55 van het Federaal Plan Armoedebestrijding 2016 - 2019 wil onderzoeken welke obstakels er zijn voor mensen in armoede en sociale uitsluiting bij het solliciteren via Selor. Mede door mij werd deze actie opgenomen in het Federaal Plan Armoedebestrijding. Er werd een vragenlijst opgesteld die verschillende actoren die in contact staan met mensen in armoede en sociale uitsluiting zullen ontvangen. Als ervaringsdeskundige maakte ik de vragenlijst begrijpelijker voor de doelgroep, vestigde de aandacht op het feit dat sommige vragen confronterend kunnen overkomen én dat het niet altijd gemakkelijk is voor mensen in armoede en sociale uitsluiting om zich zo plots in de context van de vragen te verplaatsen.
  Als je meer info wil over de vragenlijst kan je mailen naar koen.buysse@bosa.fgov.be.
     Regelmatig vergadert er een groep 'barometer'. De barometer wil het welzijn op de werkvloer verbeteren voor werknemers bij de FOD BOSA. Als ervaringsdeskundige vertegenwoordig ik de stem van mensen met een lager diploma tijdens vergaderingen en bij het invullen van de periodieke welzijnsenquête. Het doel van de barometer is om uiteindelijk enkele concrete verbetervoorstellen te kunnen bepalen om het welzijn op het werk te verhogen. Bijvoorbeeld: minder Engelstalige begrippen gebruiken zodat boodschappen voor iedereen begrijpelijk zijn.

   

  Ik gaf ook de aanzet om de definitie van armoede aan te vullen op het Netwerk van Federale Armoedeambtenaren (zie folder). Daar hebben we met meerdere mensen aan gewerkt, waaronder collega’s ervaringsdeskundigen. De definitie omvat nu ook het gevoelsaspect en de subjectieve beleving van armoede.
     Waarom vind je het werk van een ervaringsdeskundige belangrijk?
   

  Vandaag worden maatregelen dikwijls genomen door personen met onvoldoende kennis over de leefwereld van mensen in armoede en sociale uitsluiting. Wanneer een ervaringsdeskundige zijn of haar expertise binnenbrengt tijdens een besluitvormingsproces, kan dit ervoor zorgen dat een maatregel beter afgestemd wordt op de doelgroep. Daarnaast kan een ervaringsdeskundige de manier verduidelijken waarop mensen in armoede en sociale uitsluiting bepaalde zaken beleven. Dit kan een beter bewustzijn creëren bij de beslissende partijen, waardoor personen zonder ervaring met armoede en sociale uitsluiting beter kunnen inspelen op de doelgroep.
     Hoe helpt je persoonlijke ervaring jou in je werk?
   

  Door mijn ervaring herken ik armoedeaspecten in verhalen van andere mensen. Ook al zijn deze meestal verborgen en verschillend van gezicht of uiting, toch is de kern vaak hetzelfde. Ik loop nog voortdurend aan tegen de gevolgen van mijn jeugd in armoede. Dit maakt dat ik een natuurlijke empathie behoud voor mensen in armoede.  
     Wat zou je in de toekomst graag nog bereiken?
   

  Ik zou graag nog meer samenwerking willen creëren tussen de verschillende organisaties die bezig zijn met armoedebestrijding. Ik werk hier al aan, maar dit project bevindt zich nog in de embryonale fase.


   

  Meer info? Bekijk onze rubriek Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.

  Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting