-

  De conferentie zal twee dagen lang debatteren over de digitale inclusie van kwetsbare groepen en voorstellen doen om de inclusieve digitale diensten van publieke en private organisaties te verbeteren en de (basis)vaardigheden van onze Europese burgers te versterken. De mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt voor het ontwikkelen van betere diensten en om het niet- opnemen van sociale rechten te bestrijden, zullen aan bod komen.

  Uitgangspunten van de conferentie

  Het is belangrijk om de digitale inclusie van alle burgers te garanderen om de sociale en economische ongelijkheid in onze samenleving te verminderen en ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten van de voordelen van de digitale samenleving.

  Maar wat betekent digitale inclusie? Digitale inclusie omvat enerzijds toegang tot digitale technologieën, inzicht in digitale vaardigheden en het vermogen om deze vaardigheden effectief te gebruiken, en anderzijds persoonsgerichte digitale diensten die voor iedereen toegankelijk zijn (= inclusion by design).

  Tal van indicatoren kunnen digitale uitsluiting beïnvloeden: inkomen, toegankelijkheid, onderwijs, sociale participatie, digitale vaardigheden, agency, communicatie en zachte vaardigheden, welzijn, autonomie (in het gebruik en de ontwikkeling van vaardigheden), digitale praktijken en routines, ondersteuning en netwerk, enz. Dat betekent dat iedereen in elke fase van zijn leven geconfronteerd kan worden met digitale uitsluiting.

  Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan risicogroepen: mensen die in armoede leven, mensen met een handicap, ouderen, etnische en culturele minderheden, vrouwen, alleenstaande ouders, enz., maar ook verzorgers, van wie de vaardigheden en digitale tools ook moeten worden versterkt.

  Aangezien kunstmatige intelligentie zich onvermijdelijk verder zal blijven ontwikkelen, moet er ook rekening worden gehouden met de rol die ze kan spelen, vooral met het oog op het tegengaan van het niet- opnemen van (sociale) rechten.

  Voor een nieuwe Europese strategische agenda

  Het programma en de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU zijn gericht op een vlotte overgang naar de volgende institutionele cyclus door input te leveren voor de strategische agenda voor de periode 2024-2029, die de basis zal vormen voor het werkprogramma van de volgende Europese Commissie.

  Een van de belangrijkste prioriteiten is om verder te werken aan de sociale component van de Europese Unie: de realisatie van de Europese pijler van sociale rechten. Die pijler omvat 20 beginselen die erop gericht zijn de Europese Unie rechtvaardiger en inclusiever te maken. Het actieplan voor de uitvoering ervan is erop gericht het aantal mensen dat het risico loopt op armoede en sociale uitsluiting tegen 2030 effectief met 15 miljoen te verminderen.

  Deze conferentie overbrugt de digitale integratiekloof voor kwetsbare groepen en richt zich op de gevolgen van de digitale transformatie, een van de prioriteiten van de Europese Unie. Op het gebied van nieuwe digitale technologieën wil Europa zichzelf versterken, nieuwe kansen creëren voor bedrijven en consumenten, de groene transitie ondersteunen, enz. De conferentie zal zich richten op het ontwikkelen van digitale vaardigheden van burgers en overheden helpen om digitaler te worden met inachtneming van fundamentele rechten en waarden.

  Ze is dan ook gekoppeld aan het Europese Digitale Kompas, waarmee de EU bedrijven en burgers de middelen wil geven voor een duurzame en welvarende digitale toekomst, waarin het individu centraal staat. Op de politieke agenda staat onder meer dat in 2030 ten minste 80% van alle volwassenen over digitale basisvaardigheden moet beschikken en dat alle belangrijke overheidsdiensten online beschikbaar moeten zijn.

  Ten slotte is de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen - die het individu centraal stelt - ook de leidraad van de digitale transformatie. Iedereen moet toegang hebben tot technologie, die inclusief moet zijn en de rechten van alle burgers moet bevorderen.

  Participatie

  Interesse? Volg deze stappen om deel te nemen aan onze conferentie:

  •  Registreer je op het platform van het Europese voorzitterschap via de volgende link: https://delegates.belgium24.eu/secured/login
  • Vul uw persoonlijke gegevens in en upload een foto (voor uw toegangsbadge)
  • Registreer voor het evenement met code BE_EU2024_069.uviwiP3+N8ch na registratie en accreditatie door ons team
  • Registreer op het laatste tabblad (programma) voor de verschillende modules


           Voor vragen kunt u contact opnemen met ons team op presidencyEU2024@mi-is.be.