Het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF)

    Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om een efficiënter beheer van de migratiestromen te verwezenlijken. Daarnaast wil het fonds ook het gemeenschappelijk beleid over asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, net als het gemeenschappelijk immigratie- en integratiebeleid versterken. Het AMIF loopt van 2021 tot 2027. Het vorige programma liep van 2014 tot 2020 en werd uitzonderlijk verlengd om de lokale noden binnen de Oekraniënse vluchtelingenstroom op te vangen. 

    De middelen van het AMIF binnen het luik integratie worden verdeeld over Vlaanderen, Wallonië én de federale overheid. Het federale luik richt zich voornamelijk op de integratie van onderdanen van buiten de Europese Unie binnen de OCMW-werking. Zo steunt het projecten die de sociale activering van onderdanen van buiten de Europese Unie bevorderen en versterkt het de hulpverlening binnen de OCMW’s via specifieke opleidingen. Tijdens de opleidingen leren de hulpverleners bijvoorbeeld om te gaan met personen die lijden aan migratiegerelateerde psychologische problemen.

    De FOD Binnenlandse Zaken is als beheersautoriteit verantwoordelijk voor het financiële beheer van het AMIF, de POD Maatschappelijke  Integratie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging en omkadering van de federale AMIF-projecten binnen het luik integratie.