Andere e-inclusie toelagen

  Dankzij "e-inclusion for Belgium" kunnen zowel OCMW’s als andere organisaties binnenkort projectaanvragen indienen om zo samen een stap te zetten naar een meer e-inclusieve maatschappij.

  Deze projectoproepen zijn echter niet de enige mogelijkheid om te werken aan digitale inclusie van kwetsbare groepen.

  POD-MI toelagen

  De POD Maatschappelijke Integratie biedt ook andere middelen die OCMW's kunnen gebruiken om e-inclusie te versterken.

  Toelage voor participatie en sociale activering

  Om personen in een kwetsbare situatie te laten deelnemen aan de maatschappij, kunnen OCMW's een "toelage voor participatie en sociale activering" toekennen aan hun cliënten.
  Het doel van deze subsidie is om de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de maatschappelijke betrokkenheid van de OCMW-gebruikers te verhogen en hun sociaal isolement te doorbreken door hen te laten deelnemen aan maatschappelijk zinvolle activiteiten.

  Deze toelage kan ingezet worden op drie werkdomeinen:

  • het bevorderen van de maatschappelijke participatie en deelname aan het sociale, culturele en sportieve leven;
  • het bestrijden van kinderarmoede en
  • het organiseren van collectieve modules om OCMW-gebruikers in groepsverband te begeleiden in het kader van een (mini-)traject.

  Binnen het werkdomein “het bevorderen van de maatschappelijke participatie” kan deze toelage ingezet worden voor de ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de informatie- en communicatietechnologieën bevorderen. Zo kan deze onder andere gebruikt worden voor de aankoop van informaticamateriaal ten behoeve van een OCMW-cliënt of het tussenkomen in de kosten van een internetabonnement. Het OCMW kan ook initiatieven organiseren om OCMW-cliënten te leren omgaan met digitale communicatie.

  Hoewel de manier waarop deze middelen ingezet worden lokaal erg verschillen, hebben OCMW's reeds de mogelijkheid om in te zetten op de eerste en tweede dimensie van digitale uitsluiting: ze kunnen een cliënt (mits bepaalde voorwaarden) toegang geven tot de digitale wereld en inzetten op het trainen van digitale vaardigheden.

  Meer info over de toelage voor participatie en sociale activering is terug te vinden onder het thema "Participatie en sociale activering".