Veelgestelde vragen

 1. Divers: Wat is het UBO-extract? En wie moet dit aanvragen?

  Een UBO-extract is een document uit het UBO-register.
  De vertegenwoordiger van een organisatie kan dit uittreksel aanvragen via MyMinfin.

  De Europese Unie verplicht ons de lijst van eindbegunstigden van de subsidie mee te delen.
  We vragen daarom een UBO-extract van alle organisaties die een registratie hebben in het UBO-register voor de aanvang van het partnerschap.

  Sommige organisaties (in de context van deze projectoproep vooral OCMW's, steden en gemeenten) zijn niet verplicht om zich te registreren in dit register en hebben dit daarom ook niet gedaan. Omdat we ook de eindbegunstigden van deze organisaties moeten kennen, vragen we hen om de gegevens van hun eindbegunstigden, die ze kunnen mededelen via een modeldocument dat we hiervoor voorzien hebben.

 2. Partnerschappen: Moet er altijd een intentieverklaring van de partner(s) bij het formulier worden gevoegd?

  Ja, als het partnerschap niet vooraf via een overheidsopdracht moet gaan (bijvoorbeeld een ander OCMW, een gemeente, enzovoort). 

  Neen, indien het partnerschap het voorwerp moet uitmaken van een voorafgaande overheidsopdracht; in wezen kunnen de partners nog niet definitief gekend zijn indien de opdracht nog niet is aangevat. In dit geval volstaat een beschrijving van de doelstellingen van het contract en van het gezochte profiel van de partners om de jury zo in staat te stellen te beoordelen en te begrijpen wat er in het partnerschap of de partnerschappen gezocht wordt.

 3. Partnerschappen: Moet de samenwerking met partners aan een overheidsopdracht worden onderworpen?

  Dat hangt af van het soort partnerschap. Voor sommige partnerschappen is geen overheidsopdracht nodig (bv. een partnerschap met een gemeente), voor andere is een opdracht vereist, en nog andere kunnen vallen onder de uitzonderingen van de wet inzake overheidsopdrachten. Het is aan jou om de situatie te analyseren naar gelang van het soort partnerschap (welke organisatie? welke opdracht? welk bedrag? enz.) en om de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven, die op dezelfde manier van toepassing is als een OCMW. Alle documenten in verband met het partnerschap (contractdocumenten, overeenkomst, enz.) moeten toegankelijk zijn en ter beschikking blijven van de POD MI of de Financiële Controleur in geval van een audit. 

 4. Partnerschappen: Kan een OCMW partner zijn in twee of meer verschillende projecten?

  Ja, een OCMW kan een eenvoudige "partner" zijn in één, twee of meerdere projecten, zolang het zelf maar niet de drager is van het project. Er kan slechts één project per OCMW-aanvrager of hoofdprojecteigenaar ondersteund worden.
  Als de kosten van verschillende projecten elkaar overlappen, kunnen deze uitgaven niet dubbel worden geteld.

 5. Voorwaarden: Kunnen we een project opzetten dat de provincie, de gemeenten en de OCMW's op ons grondgebied samenbrengt?

  Partnerschappen worden sterk aangemoedigd in onze projectoproep. Je kan dus een project opzetten dat de provincie, de gemeenten en de OCMW's in uw streek samenbrengt. Het is echter van belang de rol en de verantwoordelijkheden van elk van hen nader te omschrijven (voor meer info zie vanaf blz. 15 in onze informatiebrochure). 

  Wij verzoeken je bij jouw aanvraagformulier een intentieverklaring te voegen van de partners die niet via een voorafgaande overheidsopdracht moeten gaan, zoals degene hierboven vermeld. 
  Een model is beschikbaar op onze website.

 6. Financiering: Wat is het verschil tussen materieel dat als "werkingskosten" en materieel dat als "investeringskosten" wordt aangeschaft?

  De investeringskosten van een project zijn alle eenmalige uitgaven die bestemd zijn voor de verwezenlijking van het project (aankoop van meubilair, uitrusting, inrichtingswerkzaamheden). In principe worden deze kosten over meerdere jaren afgeschreven. In principe vallen kosten zoals de aankoop van een pc, tablet, smartphone, stoelen, enz. in deze categorie en kunnen ze worden afgeschreven. 

  Werkingskosten zijn alle terugkerende eenmalige uitgaven voor het beheer van uw project, voor het "runnen" van uw project. Naast de loonkosten (die we voor meer duidelijkheid in een aparte categorie in onze Excel-template hebben ondergebracht) gaat het om vervoerskosten, benodigdheden, communicatiekosten voor smartphones, internetverbindingen, computeronderhoud, enz. 

  Om uw begroting duidelijker te kunnen zien, raden wij u aan deze te laten valideren door uw ontvanger, zodat de vermelde kosten in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige regels waaraan de OCMW's zijn onderworpen.

 7. Financiering: Kan de begroting voor het 2e en 3e jaar worden herzien?

  Indien de uitbreiding van het project wordt aanvaard, kan de begroting naar beneden worden bijgesteld, maar niet naar boven. 
  Deze bijstelling kan enkel gebeuren op voorwaarde dat de herziening niet van invloed is op een essentieel element van het project en geen wijziging inhoudt van een oorspronkelijke doelstelling van het project. Anders zal het herziene project opnieuw aan de jury moeten worden voorgelegd voor selectie op dezelfde wijze als nieuwe projecten. 

 8. Financiering: Als de lonen van maatschappelijk werkers worden gefinancierd door een Europese subsidie (bijv. ESF), kan de opleiding die zij volgen dan worden gefinancierd door "e-inclusion for Belgium 2022"?

  Allereerst willen we erop wijzen dat het ten strengste verboden is een uitgave dubbel te subsidiëren, hetzij via een andere Europese of Belgische subsidie. De controle-audits hierop zullen zeer streng zijn.

  Naast dit verbod aanvaarden wij in het algemeen ook niet dat een project ook door een andere Europese subsidie wordt gefinancierd. Als alleen het salaris van de maatschappelijk werkers door het ESF wordt betaald, kunt u niet verwachten dat hun opleiding door e-inclusion for Belgium wordt betaald. Echter, als het salaris van de maatschappelijk werkers betaald wordt door een Belgische subsidie (federaal, regionaal of ander), zou hun training een deel kunnen uitmaken van de begrote kosten van het project. Natuurlijk op voorwaarde dat deze training gerelateerd is aan digitale inclusie en uw project. 

  Ten slotte kan een andere Europese subsidie niet worden gebruikt om de 20% van uw kosten te cofinancieren in het geval van een meerjarenproject.

 9. Divers: Welke stappen moeten we ondernemen om onze website te laten auditeren en toegankelijk te maken?

  Het ontwerpen van je digitale tools op een inclusieve manier helpt om de digitale inclusie van iedereen te verhogen en valt binnen het toepassingsgebied van e-inclusie voor België.

  Indien je een audit van je website wenst uit te voeren, dien je het op de BOSA-website beschikbare formulier in te vullen.

  Je wordt dan doorverwezen naar het bevoegde controleorgaan voor je regio of gemeenschap. Deze instantie zal je de auditprocedure kunnen uitleggen en je adviseren over de aan te brengen verbeteringen.
   

 10. Divers: Bestaat er een lijst van vormingsactoren voor digitale inclusie?

  Op onze website kan je een lijst van e-inclusieactoren terugvinden die verschillende diensten aanbieden, waaronder opleiding (zoals bijvoorbeeld het platform 123digit.be).

  Je kunt ook "traditionele" opleidingsorganisaties in je regio raadplegen, die misschien interessante opleidingen voor je project kunnen aanbieden.

  Ten slotte organiseert FOD BOSA gratis opleidingen voor ambtenaren die basisvaardigheden willen verwerven in digitale inclusie (Connectoo) of ambtenaren die gebruikers willen begeleiden (Connectoo+).
  Meer informatie over deze Connectoo-opleiding 

md xs sm lg