De federale regering maakt een budget vrij van 35 miljoen euro per jaar voor de begrotingsjaren 2023 en 2024.

    Deze middelen worden onder de deelnemende OCMW’s verdeeld volgens de verdeelsleutel: 75% op basis van het aantal (equivalent) leefloongerechtigden en 25% op basis van het aantal gerechtigden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

    Een deel van de toelage is bestemd om tijdens de toelageperiode, de kost van de REMI-licentie te dekken en een deel om aanvullende financiële steun na gebruik van REMI, toe te kennen. De eerste toelageperiode loopt van 1 mei 2023 t.e.m. 28 februari 2024. De tweede toelageperiode loopt van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024. De OCMW’s die de toelage niet gebruiken tijdens de eerste toelageperiode, kunnen geen aanspraak maken op de toelage tijdens de tweede toelageperiode.

    Om het bedrag per OCMW te kennen moet eerst geweten zijn hoeveel OCMW’s wensen gebruik te maken van de REMI-toelage. De OCMW’s hebben tot 31 maart 2023 de tijd om hun deelname te bevestigen. Eens geweten is hoeveel OCMW’s wensen gebruik te maken van de REMI-toelage kan de prijs voor de licentie en het bedrag voor de aanvullende financiële steun (AFS) vastgelegd worden. Tegen 1 mei 2023 weet elk OCMW via een ministerieel besluit hoeveel subsidies zij ter beschikking krijgt om de licentie te betalen en REMI steun te verlenen voor de periode 1 mei 2023-28 februari 2024. Een gelijkaardige procedure zal worden gevolgd voor de volgende subsidieperiode van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024. Als de aan het OCMW toegekende enveloppe opgebruikt is voor het einde van de toelageperiode dan komt de POD MI niet meer tussen voor de resterende subsidieperiode.

    Of er nog een vervolg komt op de subsidiëring is momenteel niet te zeggen. Dit zal afhangen van het succes van het huidige project en of de volgende regering hiervoor een budget zal vrijmaken. De huidige financiering loopt tot eind 2024. Het is niet de bedoeling om het instrument verplicht te maken in de toekomst.