Ja. De bedragen die het OCMW maximaal kan terugvorderen bij de onderhoudsplichtigen zijn vastgelegd in een terugvorderingsschaal. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van beide echtgenoten en van het aantal personen ten laste.

    Bekijk de terugvorderingsschaal (Excelbestand, blad 2)

    Referenties: Wetteksten:
    art. 50 en 51 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

    Ministerieel besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de schaal van tussenkomsten bedoeld in artikel 51 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie