Veelgestelde vragen

 1. Moet, in het kader van de toekenning van een gezinsbedrag aan een koppel met kinderen, een GPMI gesloten worden met de twee partners van het koppel? Heeft het koppel recht op de subsidie wanneer je dit doet met slechts één van de twee partners?

  Wat de verplichting tot GPMI betreft, moet voor elke partner apart bekeken worden of een GPMI verplicht is.

  Wanneer het OCMW verplicht is om voor één van de partners een GPMI op te stellen en voor de andere niet, is de subsidie van 10 % verschuldigd op het bedrag categorie 3.

  Wanneer het OCMW verplicht is om voor één van de partners een GPMI op te stellen en voor de andere niet, maar het OCMW met deze persoon een facultatief GPMI wil opstellen, dan is de subsidie van 10 % verschuldigd op het bedrag categorie 3. Zij wordt niet verdubbeld.

  Als het GPMI verplicht is voor beide partners, maar het OCMW komt deze verplichting niet na voor één van beide partners, dan wordt de toelage van 10% teruggevorderd.

  Wanneer het OCMW de modaliteiten met betrekking tot de inhoud van het GPMI niet naleeft voor één van de partners, maar wel voor de andere, wordt de subsidie van 10 % behouden.

 2. Welke studies mag een student volgen met behoud van zijn leefloon?

  Studies die de inschakelingskansen in het beroepsleven verhogen, komen in aanmerking om aanspraak te maken op leefloon.

  «  … om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen, moete, jongeren gestimuleerd worden om het hoogste scholings- of opleidingsniveau te bereiken terwijl zij tijdens deze overgangsperiode het leefloon behouden … » (Memorie van Toelichting bij de RMI-wet, Kamer, 2002).

  De studiekeuze komt de student toe in overleg met het OCMW. Het OCMW en de student stellen samen een GPMI op met betrekking tot de studies.

 3. Een student die langer dan een maand in het buitenland verblijft, kan hij het leefloon behouden?

  De student die langer dan een maand in het buitenland verblijft, behoudt het leefloon, indien:

  • Behoud van de gewoonlijke verblijfplaats in België
  • Inschrijving in een onderwijsinstelling voor Hoger Onderwijs in België
  • Het verblijf in het buiteland deel uitmaakt van het programma van de opleiding of daarmee onlosmakelijk verbonden is

  Voorbeelden: het volgen van een stage, uitwisseling binnen Erasmus, Erasmus Mundus, VLIR-CUD, CIUF-CUD, enz.

 4. Mag het OCMW in het kader van het sociaal onderzoek systematisch de rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden opvragen ?

  Neen.

  Alhoewel het onderzoek naar de bestaansmiddelen van betrokkene een onmiskenbaar onderdeel uitmaakt van het sociaal onderzoek is het centrum niet toegelaten om systematisch alle rekeninguittreksels van betrokkene van de afgelopen 3 maanden op te vragen.

  Een dergelijke praktijk betekent namelijk een inbreuk op het privé-leven van betrokkene. Deze kan namelijk niet verplicht worden om een overzicht te geven van zijn maandelijkse uitgaven. Zoniet zou dit betekenen dat het OCMW een voorwaarde toevoegt aan de wet welke niet voorzien is.

  Onverminderd het feit dat het OCMW via andere wijzen een overzicht kan krijgen van de bestaansmiddelen van betrokkene (bv. kruispuntbank) moet het centrum op het moment van de aanvraag nagaan of betrokkene aan de wettelijk gestelde voorwaarden voldoet, onder andere of hij op dat moment over voldoende bestaansmiddelen beschikt of kan beschikken.

md xs sm lg