Veelgestelde vragen

 1. Hoe gebeurt de spi-vrijstelling indien het inkomen geen betrekking heeft op een volledige maand

  In eerste instantie moet het inkomen ge-extrapolleerd worden naar een inkomen op maandbasis. Van dit bedrag wordt de maandelijkse spi-vrijstelling afgetrokken.

  Het bekomen maandbedrag wordt omgezet naar jaarbasis om hierop de jaarlijkse forfaitaire vrijstelling toe te passen.

  Het aldus bekomen bedrag op jaarbasis wordt tenslotte opnieuw omgezet naar het aantal dagen/periode waarom het inkomen betrekking heeft.

 2. Moet de spi-vrijstelling toegepast worden indien iemand over inkomsten beschikt die hoger zijn dan het leefloonbedrag waarop hij zou gerechtigd zijn ?

  Indien betrokkene aan de voorwaarden voldoet om de spi-vrijstelling toe te passen moet in eerste instantie steeds getracht worden deze toe te passen.

  Er moet met name eerst nagegaan worden of betrokkene door deze toepassing al dan niet het recht op een (aanvullend) leefloon kan openen.

  Voorbeeld dd. 01.01.2015

  Een alleenstaande leefloongerechtigde (maandbedrag € 817,36) start een tewerkstelling en ontvangt € 1.000 per maand. Berekening :

  1.000 – 234,55 = 765,45 < 817,36 Er is dus recht op een aanvullend leefloon.

  Om na te gaan of betrokkene nog recht heeft op een aanvullend leefloon moet vanzelfsprekend wel rekening gehouden worden met alle bestaansmiddelen van betrokkene die niet zijn vrijgesteld.

  Indien betrokkene nog gerechtigd is op een aanvullend leefloon moet de jaarlijkse forfaitaire vrijstelling van zijn categorie op het einde van de berekening van de bestaansmiddelen nog toegepast worden.

 3. Hoe wordt de spi-vrijstelling toegepast indien iemand werkt via het systeem van interim-arbeid ?

  Aangezien de inkomsten in aanmerking worden genomen gedurende de hele periode die gedekt wordt door deze manier van werken, wordt de spi-vrijstelling eveneens berekend over de hele periode waarin de inkomsten in aanmerking worden genomen.

  Voorbeeld: X is leefloongerechtigd en werkt via interim-arbeid. In april werkt hij op volgende dagen: 4, 11-13, 24 en 28 april. De spi-vrijstelling zal berekend worden op de inkomsten van de hele maand april omdat de inkomsten ook in aanmerking genomen worden voor de hele maand.

 4. Hoe worden de inkomsten berekend indien iemand werkt via een systeem van interim-arbeid ?

  Van zodra iemand begint te werken via interim-arbeid worden de inkomsten in aanmerking genomen gedurende de hele periode die gedekt wordt door deze manier van werken, inbegrepen de dagen dat betrokkene niet werkt.

  Vb. betrokkene werkt gedurende volgende dagen: 17 tot 22 september, 28 september, 6 tot 8 oktober, 19 oktober en 28 oktober.

  De inkomsten worden in aanmerking genomen vanaf 17 (start van de reguliere interim-arbeid) tot en met 30 september en gedurende de hele maand oktober (verder werken via interim-arbeid).

 5. Hoelang kan de spi-vrijstelling voor studenten die studies met voltijds leerplan volgen, toegepast worden ?

  De spi-vrijstelling voor studenten moet toegepast worden gedurende de periode dat er een gpmi (geindividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) is afgesloten.

  Aangezien dit verplicht is gedurende de hele duur van de studies wordt dus de vrijstelling toegpast gedurende de hele duur van de studies.

   

  Indien de jongere na zijn studies nog leefloon geniet, zal hij vervolgens ook kunnen genieten van de gewone SPI-vrijstelling indien hij aan de voorwaarden voldoet.

 6. Hoe weet men of de aanvrager een beslissing heeft ontvangen tot beëindiging van het recht op de inschakelingsuitkering?

  Deze informatie zal in principe beschikbaar zijn via de KSZ-stroom. De raadpleging en de registratie van deze raadpleging is voldoende om het effectieve einde van het recht van de aanvrager te bepalen.

  Er zal enkel een attest van de RVA of van de betalingsinstelling geëist worden door de dienst Inspectie van de POD Maatschappelijke Integratie wanneer de informatie niet beschikbaar is in de stroom.

md xs sm lg