Veelgestelde vragen

 1. Hoe wordt de verwarmingstoelage berekend in de appartementsgebouwen?

  Het aantal liters dat in aanmerking moet worden genomen per woning wordt berekend volgens de volgende formule: het totaalbedrag van de liters brandstof die in aanmerking komt, vermeld op de factuur / het aantal woningen van het appartement waarop de factuur betrekking heeft.

 2. Kunnen personen die in een rusthuis, een opvangtehuis of in een ziekenhuis verblijven, deze toelage genieten?

  Neen, de maatregel heeft betrekking op personen die zelf de stijging van de in aanmerking komende brandstoffen ondergaan. De toelage mag dus niet worden toegekend aan personen: - die in een rusthuis wonen; - die in een opvangtehuis wonen; - die in een ziekenhuis verblijven; - of in gelijk welke andere woning waar de personen verblijfskosten betalen of die werkingssubsidies genieten.

 3. Welke prijs moet in aanmerking worden genomen?

  De prijs die in aanmerking moet worden genomen, is de prijs die in ieder afzonderlijk geval gefactureerd wordt. Onder gefactureerde prijs moet worden verstaan: - de prijs inclusief BTW; - de werkelijk betaalde prijs: als de betrokkene een korting heeft genoten, wordt het bedrag van de korting afgetrokken van het basisbedrag. De toevoeging mag niet in aanmerking worden genomen, wanneer deze apart vermeld wordt van de brandstof die in aanmerking wordt genomen.

 4. Wie behoort tot de derde categorie van gerechtigden?

  Twee voorwaarden: 1) Personen die een schuldbemiddeling genieten overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling krachtens de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, en die bovendien hun verwarmingsfacturen niet meer kunnen betalen. Dit zijn dus niet alle schuldbemiddelingen. 2) Het gezin moet zich in een staat van behoeftigheid bevinden. Het OCMW moet dit bevestigen.. Wie behoort tot de derde categorie van gerechtigden?

 5. Hoe kan ik weten hoeveel dossiers mijn OCMW naar de POD MI heeft gestuurd?

  Via het systeem Primaweb kunnen de gegevens die werden ingevoerd gelijk wanneer worden geëxporteerd naar Excel. Zo kan het OCMW een overzicht krijgen van de aanvragen van subsidiedossiers. U vindt de handleiding die uitlegt hoe de gegevens uit Primaweb moeten geëxporteerd worden op onze website. Voor de OCMW's die ervoor hebben gekozen om Primaweb niet te gebruiken en een beroep te doen op hun eigen softwarehuis, is het de verantwoordelijkheid van dit softwarehuis om zijn klanten een overzicht te bezorgen.

md xs sm lg