Veelgestelde vragen

 1. Kan men het forfait en de toelage genieten in bulk?

  Neen, de toekenning van een verwarmingstoelage voor huisbrandolie in bulk en bulkpropaangas sluit de toekenning uit van een verwarmingstoelage voor huisbrandolie aan de pomp en verwarmingspetroleum (c) aan de pomp, en omgekeerd. Het gaat om de meest gebruikte verwarmingswijze.

 2. Wat wordt verstaan onder "persoon ten laste"?

  "De persoon ten laste" is de persoon die niet over een inkomen beschikt of een netto jaarinkomen heeft dat lager is dan 3.330 € (1/1/2020) , exclusief de kinderbijslag en de onderhoudsuitkeringen voor kinderen, en die onder hetzelfde dak woont als de aanvrager.

 3. Moeten, voor de tweede categorie in verband met de personen met een laag inkomen, de onroerende inkomsten in aanmerking worden genomen?

  Men moet rekening houden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met drie, voor de berekening van het bruto jaarinkomen van het gezin van de aanvrager, met uitzondering van de onroerende goederen die als gezinshuisvesting dienst doen. Wanneer de betrokkene eigenaar is van een huis met verschillende woonruimten en hij twee derde van dit huis verhuurt, moet een bedrag van 2/3 van het kadastraal inkomen van het huis vermenigvuldigd met drie in aanmerking worden genomen voor de berekening.

 4. Hoe kan men weten of de begunstigde automatisch wordt hernomen?

  Op termijn zal elk OCMW het statuut van zijn uitkeringsgerechtigden betreffende de toekenning van het sociaal tarief kunnen raadplegen. Dit wordt mogelijk dankzij een elektronische consultatiestroom, een project momenteel in onderzoeksfase bij de FOD Economie, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie en FEDICT.

   

  Voorlopig bestaan er verschillende mogelijkheden om het statuut van de personen in kwestie te controleren. De Federale Overheidsdienst Economie heeft een website gemaakt waarop de mensen zelf kunnen nagaan of zij het sociaal tarief genieten: www.sociaaltarief.economie.fgov.be.

   

  Aangezien het hier gaat om persoonsgegevens is de toegang tot deze website beveiligd. Deze gegevens kunnen worden geraadpleegd door middel van de elektronische identiteitskaart en de PIN-code, het burger-token verkregen via de federale portaalsite (http://www.belgium.be) of een persoonlijk profiel aangemaakt op de federale portaalsite. Eventueel kan het OCMW de persoon in kwestie helpen zijn statuut aan de hand van een van deze identificatiewijzen te raadplegen.

 5. Worden alle potentiële begunstigden in de databases hernomen?

  Nee. Het attest papier blijft nuttig:

  • om de groep van rechthebbenden waarvan de contracten gas en/of elektriciteit niet automatisch werden teruggevonden in de databanken van de energieleveranciers;
  • om personen die in het systeem van de maatschappelijke dienstverlening een voorschot krijgen op hetzij het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, hetzij een tegemoetkoming voor gehandicapten, hetzij een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
md xs sm lg