Veelgestelde vragen

  1. Wat zijn de voorwaarden voor de terugbetaling van huisvestingskosten in het kader van het ministerieel besluit van 30/1/1995 (behoeftige asielzoekers)?

    De staat betoelaagt enkel de huisvestingskosten voor behoeftige asielzoekers die voor de eerste maal de dienstverlening van een OCMW ontvangen en die zich voor het eerst in een woning vestigen. Bijkomende voorwaarde voor een staatsbetoelaging is tevens het feit dat de huisvesting moet plaatsvinden op het grondgebied van het steunverlenend centrum. De installatie in een woning mag ook niet plaats hebben gevonden vóór de aanvang van de steunverlening.

  2. Welke bewijsstukken moet het OCMW aan de Inspectie van de POD Maatschappelijke Integratie bezorgen voor de toekenning van de subsidie van de installatiepremie in het kader van de organieke wet?

    De reglementering voorziet er uitdrukkelijk in dat de premie niet mag worden aangewend om de huurwaarborg of de huurprijs te financieren. Er wordt verduidelijkt dat deze premie door de betrokkene moet worden gebruikt om de inrichting en de uitrusting van de woning te bekostigen. Om te waarborgen dat deze premie niet gebruikt wordt voor de huurwaarborg en de huurprijs zal het OCMW bewijsstukken moeten kunnen voorleggen die aantonen dat deze premie gediend heeft voor kosten in verband met de inrichting en de uitrusting van de woning van de geholpen persoon.

  3. Wat zijn de voorwaarden voor het recht op een installatiepremie in het kader van de organieke wet?

    Personen die een vervangingsinkomen genieten ten laste van de sociale zekerheid of een uitkering ten laste van een stelsel van sociale bijstand alsook de personen die een inkomen hebben dat lager ligt dat de categoriebedragen leefloon, verhoogd met 10%, hebben eenmaal in hun leven recht op een installatiepremie indien zij hun hoedanigheid van dakloze verliezen door een woonst te betrekken die hen als hoofdverblijfplaats dient.

md xs sm lg