• Hoe wordt gecontroleerd of een activeringstraject werd opgezet?

  Om in aanmerking te komen voor aanvullende financiële steun (AFS) in het kader van REMI, moet de gerechtigde zich engageren om mee te werken aan zijn/haar activeringstraject, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan, de persoon reeds in een activeringstraject zit of al (deels) aan het werk is.

  Dit activeringstraject kan erop gericht zijn om het inkomen te verhogen aan de hand van een traject naar tewerkstelling maar kan er ook op gericht zijn om drempels die een volwaardige deelname aan de samenleving verhinderen, weg te werken en te werken aan bv. taal, persoonlijke ontwikkeling, budgetbeheer, …. De maatschappelijk werker is het best geplaatst om de inhoud van het activeringtraject samen met de betrokken persoon/gezin te bepalen.

  Het activeringstraject kan geformaliseerd worden aan de hand van een GPMI of een ander begeleidingsinstrument dat het OCMW zelf kiest.

  De controle van de REMI-toelage wordt uitgevoerd aan de hand van de gegevens die het OCMW ingeeft in het Uniek Jaarverslag ter verantwoording van de toelage.  De controle is gebaseerd op een risicoanalyse die de niveaus van potentiële risico's bij een niet-conforme toepassing van het toelagebesluit beoordeelt, zoals bvb. of REMI effectief werd gebruikt, of de AFS binnen de toelageperiode valt, of er een activeringstraject werd opgezet,…. Wanneer een hoog risico wordt vastgesteld op basis van de doorgegeven verantwoordingsgegevens in het Uniek Jaarverslag, kan de POD MI bijkomende verantwoordingsstukken opvragen in het kader van de controle.

  Wat het activeringstraject betreft, kan de vervulling van deze voorwaarde aangetoond worden aan de hand van een GPMI indien van toepassing of aan de hand van elementen uit het sociaal dossier waaruit blijkt dat de persoon een activeringstraject  heeft gevolgd (vb. budgetbeheer, taalopleiding, traject VDAB/Actiris/Forem,…) of is vrijgesteld vanwege één van de uitzonderingsmaatregelen.

 • Wanneer en hoe zal de REMI-toelage uitbetaald worden?

  De volledige REMI-toelage wordt aan ieder deelnemend OCMW uitbetaald op 31 mei 2023. Het volledige bedrag wordt in één keer uitbetaald voor de toelageperiode die loopt van 1 mei 2023 tot en met 29 februari 2024.

 • Waarop moet het activeringstraject zich richten en welke vorm moet het aannemen?

  Om in aanmerking te komen voor aanvullende financiële steun (AFS) moet de gerechtigde zich engageren om mee te werken aan zijn/haar activeringstraject, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan, de persoon reeds in een activeringstraject zit of al (deels) aan het werk is.

  De REMI tool zal op basis van een vergelijking van de inkomsten en minimaal noodzakelijke uitgaven van de gerechtigde een negatief of positief saldo berekenen. Wanneer blijkt dat de gerechtigde een negatief saldo en dus een financieel tekort heeft, moet dit niet noodzakelijkerwijs worden uitgekeerd als AFS, maar moet gezien worden als het startpunt van de begeleiding.

  Aan de hand van de REMI-tool wordt bekeken hoe dit tekort kan worden weggewerkt en welke begeleiding kan geboden worden om de gerechtigde te ondersteunen om  zijn zelfredzaamheid te verhogen.

  Deze begeleiding vertaalt zich in een activeringstraject en kan erop gericht zijn om het inkomen te verhogen aan de hand van een traject naar tewerkstelling maar kan er ook op gericht zijn om drempels die een volwaardige deelname aan de samenleving verhinderen, weg te werken en te werken aan bv. taal, persoonlijke ontwikkeling, budgetbeheer, …. De maatschappelijk werker is het best geplaatst om de inhoud van het activeringtraject samen met de betrokken persoon/gezin te bepalen.

  Het activeringstraject kan geformaliseerd worden aan de hand van een GPMI of een ander begeleidingsinstrument dat het OCMW zelf kiest.

  Het OCMW bepaalt zelf de doelgroep waarvoor REMI wordt toegepast. Gezien het moeilijk is om een activeringstraject op te zetten voor personen die éénmalig een hulpvraag komen stellen, kan het OCMW ervoor kiezen om REMI niet toe te passen voor deze doelgroep. Indien ook voor deze doelgroep REMI wordt toegepast, kan het OCMW beslissen om voor deze doelgroep geen activeringstraject op te starten omwille van billijkheidsredenen.

  Bij de verantwoording zal het OCMW moeten aangeven of er al dan niet een activeringstraject werd opgezet

 • Welke types van aanvullende steun komen in aanmerking voor de subsidies?

  De REMI tool zal op basis van een vergelijking van de inkomsten en minimaal noodzakelijke uitgaven van de gerechtigde een negatief of positief saldo berekenen. Dit moet niet noodzakelijkerwijs meteen worden uitgekeerd als aanvullende financiële steun, maar moet worden gezien als het startpunt van de hulpverlening. Wanneer blijkt dat de gerechtigde een negatief saldo en dus een financieel tekort heeft, is het de bedoeling dat er aan de hand van de tool wordt bekeken hoe dit tekort kan worden weggewerkt en zo de negatieve vicieuze cirkel van armoede kan worden doorbroken. Dit hoeft niet per sé door middel van aanvullende financiële steun. Logischerwijs worden eerst de andere (structurele) opties bekeken: Waar kunnen nog rechten worden uitgeput, bv. Het recht op verhoogde tegemoetkoming? Waar kunnen uitgaven worden verlaagd, bv. door het zoeken van goedkopere of sociale (kwaliteitsvolle) huisvesting, door een voordeliger internettarief? Kan het inkomen worden verhoogd bv. Door middel van activering en hoe kan dit verder worden ondersteund? Waar is er nood aan budgethulpverlening, opleidingen, psychologische ondersteuning, enzovoort?

  Wanneer de maatschappelijk werker de REMI-tool samen met de gerechtigde invult, verwerft deze vaak een beter inzicht in zijn huishoudbudget en kan hij/zij meezoeken naar haalbare wegen om zijn budget in evenwicht te brengen en naar welke stappen hij hiervoor zelf kan nemen. Onderzoek heeft immers aangetoond dat wanneer de gerechtigde zelf meedenkt over mogelijke oplossingen en zijn rol hierin, effectiever blijkt dan methodieken waarbij maatregelen extern worden voorgesteld of opgelegd.

  Wanneer alle opties zijn afgevinkt en alle bestaande maatregelen zijn uitgeput, maar er blijft nog steeds een structureel financieel tekort, wordt aangeraden om dit negatieve saldo volledig (tijdelijk) bij te passen door middel van aanvullende financiële steun. Deze aanvullende financiële steun komt dan bovenop alle andere toelages (zoals bv. de toelage participatie en sociale activering, energiefonds, …) en sociale voordelen die de cliënt al ontvangt maar die – zoals blijkt uit de REMI tool – onvoldoende zijn om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Op deze manier krijgt de gerechtigde meer financiële ruimte en kunnen er andere lange termijnoplossingen worden bekeken om uit de armoede te geraken.

  Tijdens dit proefproject in 2023-2024 wordt deze aanvullende financiële steun op basis van REMI gesubsidieerd door de federale overheid. De gesloten enveloppe kan zowel worden gebruikt voor éénmalige als voor langdurige aanvullende financiële steun (AFS), maar mag het negatief saldo niet overschrijden. De REMI-toelage kan niet worden aangewend om aanvullende steun in natura te financieren. Het OCMW kan ervoor kiezen om AFS toe te kennen zonder deze te binden aan specifieke uitgaven of kan afspraken maken met de gerechtigde over de bestemming van de AFS (vb. om huur-, energie, -school- , medische facturen te betalen).  Dit kan ook betekenen dat de AFS wordt gebruikt om openstaande facturen te betalen. Het komt aan het OCMW toe om op te volgen of de middelen werden besteed waarvoor ze bedoeld zijn.

  De REMI-toelage kan zowel voor éénmalige als voor langdurige AFS gebruikt worden. Het OCMW bepaalt zelf, in functie van de budgettaire ruimte die het OCMW hiervoor kan/wil vrijmaken, of het na uitputting van de REMI-toelage nog AFS toekent uit eigen middelen.

  Het OCMW behoudt dus lokale autonomie en kiest zelf wanneer en hoe er AFS wordt uitgekeerd. Hoe wordt omgegaan met de output van REMI/REDI moet worden afgesproken op het niveau van het OCMW. Het expertisecentrum voor Budget en Financieel Welzijn ontwikkelde zelf een afsprakenkader waarin de courante praktijken van huidige REMI gebruikers en het advies van de onderzoekers wordt beschreven. Dit kan worden gebruikt ter inspiratie en ondersteuning voor het ontwikkelen van een eigen lokaal afsprakenkader.

 • Hoeveel subsidie voorziet de overheid en wat zijn de voorwaarden?

  De federale regering maakt een budget vrij van 35 miljoen euro per jaar voor de begrotingsjaren 2023 en 2024.

  Deze middelen worden onder de deelnemende OCMW’s verdeeld volgens de verdeelsleutel: 75% op basis van het aantal (equivalent) leefloongerechtigden en 25% op basis van het aantal gerechtigden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

  Een deel van de toelage is bestemd om tijdens de toelageperiode, de kost van de REMI-licentie te dekken en een deel om aanvullende financiële steun na gebruik van REMI, toe te kennen. De eerste toelageperiode loopt van 1 mei 2023 t.e.m. 28 februari 2024. De tweede toelageperiode loopt van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024. De OCMW’s die de toelage niet gebruiken tijdens de eerste toelageperiode, kunnen geen aanspraak maken op de toelage tijdens de tweede toelageperiode.

  Om het bedrag per OCMW te kennen moet eerst geweten zijn hoeveel OCMW’s wensen gebruik te maken van de REMI-toelage. De OCMW’s hebben tot 31 maart 2023 de tijd om hun deelname te bevestigen. Eens geweten is hoeveel OCMW’s wensen gebruik te maken van de REMI-toelage kan de prijs voor de licentie en het bedrag voor de aanvullende financiële steun (AFS) vastgelegd worden. Tegen 1 mei 2023 weet elk OCMW via een ministerieel besluit hoeveel subsidies zij ter beschikking krijgt om de licentie te betalen en REMI steun te verlenen voor de periode 1 mei 2023-28 februari 2024. Een gelijkaardige procedure zal worden gevolgd voor de volgende subsidieperiode van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024. Als de aan het OCMW toegekende enveloppe opgebruikt is voor het einde van de toelageperiode dan komt de POD MI niet meer tussen voor de resterende subsidieperiode.

  Of er nog een vervolg komt op de subsidiëring is momenteel niet te zeggen. Dit zal afhangen van het succes van het huidige project en of de volgende regering hiervoor een budget zal vrijmaken. De huidige financiering loopt tot eind 2024. Het is niet de bedoeling om het instrument verplicht te maken in de toekomst.

 • In welke ordegrootte liggen de licentieprijzen van de tool?

  Voor het gebruik van REMI/REDI wordt een jaarlijkse licentieprijs aangerekend.  In de licentieprijs zijn inbegrepen: de update van de referentiebudgetten, het onderhoud en de update van de tool en de bijhorende software, een helpdesk, de verschillende opleidingsmodules (zie 2.1), de integratie in de bestaande software).  De licentieprijs van REMI wordt bepaald op basis van het inwoneraantal van de gemeente en op basis van het aantal deelnemende OCMW’s. De prijs is onafhankelijk van het aantal dossiers of gebruikers. Ieder jaar wordt de licentieprijs geïndexeerd aan de hand van de Agoria-loonindex.

  Er zijn 4 staffels op basis van inwoneraantal:

  • 0-14.999 inwoners – blauwe lijn in grafiek
  • 15.000 – 49.999 inwoners – oranje lijn in grafiek
  • 50.000-100.000 inwoners – grijze lijn in grafiek
  • >100.000 inwoners – gele lijn in grafiek

  Er zijn 12 prijsvorken voorzien op basis van het aantal deelnemende besturen (van 50 deelnemende tot 581 deelnemende OCMW’s).

  *De licentiekost wordt jaarlijks geïndexeerd met behulp van de Agoria-loonindex.

  Bovenstaande grafiek toont het verloop van de licentieprijs. De grafiek toont een aanzienlijke daling van de licentieprijs wanneer 100 besturen deelnemen aan dit project.

  Op basis van de interesse en vragen die we tot op vandaag kregen, schatten we in dat minimaal 150 besturen zullen deelnemen. In dat geval bedraagt de jaarlijkse licentieprijs (excl. btw) afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente

  • 0 -14999                                                            € 2.997
  • 15000-49999                                                   € 3.621
  • 50000-100000                                                € 4.496
  • > 100000                                                           € 5.994

   

  In het geval er dubbel zoveel (300) OCMW’s deelnemen bedraagt de licentieprijs (excl. btw)

  • 0 -14999                                                            € 1.560
  • 15000-49999                                                   € 1.885
  • 50000-100000                                                € 2.340
  • > 100000                                                           € 3.120

   

  Voor OCMW’s die deelnemen tijdens deze projectperiode (2023-2024) zijn er daarna geen verplichtingen. Zij kunnen te allen tijden het contract opzeggen indien gewenst. Afhankelijk van het aantal OCMW’s dat REMI verder wenst te gebruiken vanaf 01.01.2025, wordt een prijs bepaald aan de hand van dezelfde bovengenoemde criteria. Alle OCMW’s zullen in november 2024 worden gecontacteerd met de vraag of zij de licentie van REMI wensen te verlengen vanaf 2025. Op basis hiervan wordt een nieuwe samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst uitgewerkt met daarin de aangepaste licentieprijs.

 • Wat met bestaande gebruikers?

  In Vlaanderen gebruiken momenteel 45 besturen REMI actief in hun hulpverlening. Deze gebruikers worden niet automatisch ingeschreven in dit project. Ze moeten dus zelf een aanvraag voor de toelage indienen via de inschrijflink https://forms-mi-is.be/form/aanvraag-voor-betoelaging-in-het.

   

  Hun bestaande contract wordt dan stopgezet en vervangen door een nieuw (raam)contract, zodat toegekende REMI-steun van na 1 mei 2023 in aanmerking kan worden genomen voor betoelaging door de projectsubsidie.

  CEBUD voorziet een migratietraject zodat bestaande dossiers worden overgezet naar de vernieuwde tool. CEBUD contacteert hen rechtstreeks over de planning en werkwijze hieromtrent.

 • Hoe inschrijven en welke vormingen?

  Om deel te kunnen nemen aan het project moet iedere OCMW een aanvraag voor betoelaging indienen bij de POD Maatschappelijke Integratie. De uiterste inschrijfdatum hiervoor is 31 maart 2023. Aanvragen ná deze datum komen niet meer in aanmerking voor subsidie.

  https://forms-mi-is.be/form/aanvraag-voor-betoelaging-in-het

  Van eind februari tot midden maart volgen er gratis online infosessies voor alle geïnteresseerde OCMW-medewerkers. Dit kunnen maatschappelijk werkers, diensthoofden of leden van het BCSD zijn. Deze sessies organiseren we vijf keer in het Nederlands en vijf keer in het Frans.

  Iedere sessie duurt 1 à 1,5 uur.

  Inhoud van de module:

  • Korte toelichting van de wetenschappelijke achtergrond van de REMI-tool
  • Uitgebreide demo en toelichting van het gebruik van REMI (toegang, gebruikersrollen, manier van invullen van het basisdossier en berekening van het maandbudget, belang van een afsprakenkader)
  • Toegang tot de helpdesk
  • Toelichting en ontsluiting achterliggend didactisch materiaal
  • Warme uitnodiging voor een verdiepingsmodule op locatie of een online verdiepingsmodule (zie hieronder)

  Inschrijven voor een infosessie kan via volgende link https://www.referentiebudget.be/kalender

   

  De inschrijvingen voor deelname aan het project worden afgesloten op 31 maart 2023. Alle deelnemende OCMW’s krijgen vanaf 17 april een raamcontract (samenwerkings- en verwerkersovereenkomst) en een toetredingsdocument van Thomas More. Besturen die hun contract ondertekend terug bezorgen aan CEBUD, krijgen van 1 mei 2023 toegang tot de tool.

  Het is niet mogelijk om vóór 1 mei toegang te krijgen tot de tool onder de vorm van een proeflicentie. Uiteraard kunnen besturen zich inhoudelijk wel voorbereiden op basis van het educatief materiaal dat beschikbaar is op de projectwebsite www.remiredi.be

  Tijdens de maanden mei en juni 2023 worden verdiepingsmodules aangeboden aan alle OCMW-medewerkers van de deelnemende OCMW’s. Deze verdiepingsmodules worden gratis aangeboden. Na afloop worden tegen betaling broodjes aangeboden voor wie dit wenst. De verdiepingsmodules worden live georganiseerd in elke provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), vijf keer in het Nederlands, vijf keer in het Frans en twee keer in het Nederlands en het Frans in BHG. Daarnaast voorzien we enkele momenten om deze verdiepingsmodule online te volgen.   

  Iedere sessie duurt 2,5 à 3 uur.

  Inhoud van de module:

  • Referentiebudgetten: theoretische en methodische achtergrond, samenstelling, hoogte en gebruik
  • Hoe REMI correct gebruiken binnen de hulpverlening om op maat van iedere gezinssituatie behoeftigheid vast te stellen en de hoogte van de Aanvullende Financiële Steun (AFS) te bepalen
  • Het belang van een goed afsprakenkader bij het gebruik van de tool om behoeftigheid vast st stellen en AFS toe te kennen. 

  Zodra de kalender voor de verdiepingsmodule bekend is, wordt deze gepubliceerd op https://www.remiredi.be; via dewelke ook kan worden ingeschreven.

   

  In het najaar van 2023, het voorjaar en najaar van 2024 worden er online herhaalopleidingen aangeboden voor OCMW-medewerkers (zoals nieuwe medewerkers) van de deelnemende OCMW’s die nog niet de mogelijkheid kregen om een opleiding te volgen.

   

  De inhoud van de herhaalopleidingen is gelijk aan die van de verdiepingsmodule:

  • Referentiebudgetten: theoretische en methodische achtergrond, samenstelling, hoogte en gebruik
  • Hoe REMI correct gebruiken binnen de hulpverlening om op maat van iedere gezinssituatie behoeftigheid vast te stellen en de hoogte van de Aanvullende Financiële Steun (AFS) te bepalen
  • Het belang van een goed afsprakenkader bij het gebruik van de tool om behoeftigheid vast st stellen en AFS toe te kennen.  
 • Kan REMI worden geïntegreerd in onze bestaande software?

  Alle OCMW’s kunnen vandaag gebruik maken van de REMI standalone tool. De afgelopen jaren werd de tool in Vlaanderen ook geïntegreerd in de applicaties van CIPAL SCHAUBROECK en CEVI. Hierdoor kunnen de bestaande gegevens uit het sociale dossier van een cliënt automatisch worden 'gemapt’, waardoor een dubbele invoer wordt vermeden.  Vanzelfsprekend kunnen deze gegevens verder worden aangepast indien nodig. Beide software-bedrijven voorzien een informatie- en demonstratiemoment om hun klanten hierover meer informatie geven.

  Voor de Waalse en Brusselse OCMW’s zullen tijdens de projectperiode (2023/2024) de nodige stappen worden gezet om ook voor hen deze integratie te realiseren.  We doen ons uiterste best om dit snel te kunnen realiseren, maar kunnen hiervoor helaas nog geen timing vastleggen. Spoor alvast je eigen softwareleverancier aan om CEBUD hiervoor te contacteren.