Veelgestelde vragen

 1. Wie behoort tot de derde categorie van gerechtigden?

  Twee voorwaarden: 1) Personen die een schuldbemiddeling genieten overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling krachtens de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, en die bovendien hun verwarmingsfacturen niet meer kunnen betalen. Dit zijn dus niet alle schuldbemiddelingen. 2) Het gezin moet zich in een staat van behoeftigheid bevinden. Het OCMW moet dit bevestigen.. Wie behoort tot de derde categorie van gerechtigden?

 2. Wat zijn de gevolgen wanneer een leefloner gedurende meer dan een maand in het buitenland verblijft zonder dat hij het OCMW hiervan vooraf inlicht?

  Een leefloner die de intentie heeft om gedurende meer dan een maand in het buitenland te verblijven, moet het OCMW in principe vooraf inlichten. Wanneer een leefloner gedurende meer dan een maand in het buitenland verblijft zonder het OCMW hierover in te lichten, wordt de betaling van het leefloon opgeschort na de eerste maand dat hij in het buitenland verblijft, behalve wanneer het OCMW beslist dat uitzonderlijke omstandigheden dit verblijf rechtvaardigen.

  Tijdens de eerste maand dat de leefloner in het buitenland verblijft, wordt de betaling van het leefloon aan de begunstigde gewaarborgd.

  Het OCMW kan geval per geval beslissen of de sanctie voorzien in artikel 30, §1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie eventueel toegepast zal worden.

   

 3. Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen om gerechtigd te zijn op maatschappelijke integratie (RMI)?

  Om gerechtigd te zijn moet de persoon voldoen aan 6 voorwaarden:

  1. zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben, dus gewoonlijk en bestendig op Belgisch grondgebied verblijven
  2. meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld (minderjarigen die ontvoogd zijn door huwelijk, één of meerdere kinderen ten laste hebben of die zwanger zijn)
  3. Belg zijn, ofwel als EU-burger een verblijfsrecht van meer dan drie maanden hebben, ofwel staatsloze zijn, ofwel erkend politiek vluchteling zijn, ofwel als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  4. onvoldoende bestaansmiddelen hebben
  5. bereid zijn te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is
  6. zijn rechten op andere uitkeringen laten gelden
 4. Waaruit kan het recht op maatschappelijke integratie bestaan?

  Het recht op maatschappelijke integratie bestaat uit het recht op een tewerkstelling binnen de drie maanden vanaf de datum van de aanvraag. Dit recht kan bestaan uit een arbeidsovereenkomst of uit een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. In afwachting van een tewerkstelling of wanneer de betrokkene niet kan werken wegens gezondheids- of billijkheidsredenen heeft de betrokkene recht op een leefloon als hij aan de voorwaarden voldoet. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen personen jonger dan 25 jaar en diegenen van deze leeftijd en ouder: voor zij die jonger zijn dan 25 jaar is er een recht op tewerkstelling, voor zij die 25 jaar en ouder zijn is het een mogelijkheid.

   

md xs sm lg