Veelgestelde vragen

 1. Heeft de betrokkene het recht om gehoord te worden vooraleer het OCMW een beslissing neemt?

  Ja, de betrokkene moet tijdens het onderzoek schriftelijk worden ingelicht over de mogelijkheid die hij heeft om gehoord te worden vooraleer de beslissing genomen wordt.
  Als de aanvrager schriftelijk laat weten dat hij wil gehoord worden, dan moet het OCMW hem de plaats en het tijdstip meedelen waarop hij zal gehoord worden. De betrokkene mag zich hierbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon naar keuze.

  Referenties:
  A. Wetteksten: artikel 20 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
  Artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 2. Hoe kan ik weten hoeveel dossiers mijn OCMW naar de POD MI heeft gestuurd?

  Via het systeem Primaweb kunnen de gegevens die werden ingevoerd gelijk wanneer worden geëxporteerd naar Excel. Zo kan het OCMW een overzicht krijgen van de aanvragen van subsidiedossiers. U vindt de handleiding die uitlegt hoe de gegevens uit Primaweb moeten geëxporteerd worden op onze website. Voor de OCMW's die ervoor hebben gekozen om Primaweb niet te gebruiken en een beroep te doen op hun eigen softwarehuis, is het de verantwoordelijkheid van dit softwarehuis om zijn klanten een overzicht te bezorgen.

 3. Kan iemand beroep aantekenen tegen een beslissing die het OCMW genomen heeft?

  Ja. Indien de betrokkene niet akkoord is met de genomen beslissing, kan hij hiertegen in beroep gaan. Dit beroep moet ingesteld worden bij de arbeidsrechtbank van zijn woonplaats binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing of binnen 4 maand en 8 dagen als het OCMW nagelaten heeft een beslissing te nemen.
  De betrokkene kan zich in dit geval laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat, een afgevaardigde van een maatschappelijke organisatie, een schriftelijk gevolmachtigde syndicale afgevaardigde, zijn echtgenoot of een bloed-of aanverwant in het bezit van een schriftelijke volmacht en speciaal door de rechter toegelaten.

  Referenties:artikel 47 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 4. In welke gevallen kan het OCMW aan een leefloongerechtigde een sanctie geven?

  het OCMW kan slechts in 2 gevallen aan de gerechtigde een sanctie opleggen, namelijk wanneer:

  1. hij verzuimt bestaansmiddelen aan te geven waarvan hij het bestaan kent of hij legt onjuiste of onvolledige verklaringen af die een invloed hebben op het bedrag van het leefloon.

   In dit geval kan de uitbetaling van het leefloon geheel of gedeeltelijk geschorst worden voor een periode van ten hoogste zes maanden, of in geval van bedrieglijk opzet voor ten hoogste twaalf maanden. In geval van herhaling binnen een termijn van drie jaar kunnen deze periodes worden verdubbeld.

  2. hij na aanmaning, zonder wettige redenen zijn verplichtingen die in het contract betreffende het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (gpmi) zijn opgenomen, niet naleeft.

   In dit geval kan de uitbetaling van het leefloon geheel of gedeeltelijk geschorst worden voor een periode van ten hoogste één maand. In geval van herhaling binnen een termijn van één jaar kan de uitbetaling voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst.

 5. Met welke bestaansmiddelen moet rekening gehouden worden voor de berekening van het leefloon?

  Er moet rekening gehouden worden met alle bestaansmiddelen van de betrokkene, behalve deze die uitdrukkelijk zijn vrijgesteld door de Koning. Enkele voorbeelden van ‘vrijgestelde bestaansmiddelen’ zijn de studietoelagen, onderhoudsgeld dat men voor de kinderen ontvangt, de vergoeding die men ontvangt als pleegouder, enz.…

  Referenties : Wetteksten: artikel 16 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie Koninklijk besluit van 12 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 6. Moet er voor de berekening van het leefloon rekening gehouden worden met de studiebeurs die de betrokkene ontvangt?

  er zijn 4 verschillende mogelijkheden:

   

  1. het OCMW moet integraal rekening houden met de inkomsten van de echtgenoot of levenspartner als de betrokkene gerechtigd is op een leefloon categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste)
  2. het OCMW moet rekening houden met de inkomsten van de echtgenoot of levenspartner boven het bedrag van categorie 1 (samenwonende) als de betrokkene gerechtigd is op een leefloon categorie 1
  3. het OCMW kan (geheel of gedeeltelijk) rekening houden met de inkomsten van de ouders of de kinderen boven het bedrag van categorie 1 als de betrokkene samenwoont met deze mensen
  4. in alle andere gevallen mag het OCMW geen rekening houden met de inkomsten van de personen waarmee de betrokkene samenwoont

  Referentie:
  Artikel 34 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 7. Moet er voor de berekening van het leefloon rekening gehouden worden met de studiebeurs die de betrokkene ontvangt?

  Neen. Voor de berekening van het leefloon is de studiebeurs vrijgesteld als bestaansmiddel en moet bijgevolg niet in aanmerking worden genomen.
  Deze vrijstelling geldt zowel in het geval dat de student de aanvrager is en de studiebeurs zelf ontvangt, als in het geval de ouders de aanvrager zijn en de studiebeurs ten gunste van de student ontvangen.

  Referenties:
  Artikel 22, § 1, van het koninklijk besluit van 12 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratiejk

 8. Wordt voor de berekening van het leefloon rekening gehouden met de spaargelden van betrokkene?

  Ja, spaargelden worden aanzien als een roerend kapitaal. Het gaat hier om de volgende berekening:
  Er wordt rekening gehouden met 6 % van de schijf tussen € 6.200 en € 12.500 en met 10 % van de boven die schijf gelegen bedragen.
  Deze berekeningswijze moet ook vermeld worden in de beslissing van het OCMW.

  Referenties:
  Artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 9. Wanneer verjaart de terugvordering van het leefloon?

  Onverminderd het feit dat de verjaringen kunnen gestuit worden door een aanmaning gedaan hetzij bij een per post aangetekende brief, hetzij tegen ontvangstbewijs, gelden volgende verjaringentermijnen (artikel 29 van de wet van 26 mei 2002):

  • Terugvordering van het leefloon bij de betrokkene: 5 jaar ( maart 2012)
  • Terugvordering van het leefloon bij de onderhoudsplichtigen: 5 jaar
  • Terugvordering bij de persoon die verantwoordelijk is voor de verwonding of ziekte die aanleiding gegeven heeft tot de betaling van het leefloon: 10 jaar. Gaat het hier om een misdrijf, dan bedraagt de verjaringstermijn 5 jaar na kennisname van het misdrijf en in ieder geval door verloop van 20 jaar na het feit.
md xs sm lg