Veelgestelde vragen

 1. Kan men het forfait en de toelage genieten in bulk?

  Neen, de toekenning van een verwarmingstoelage voor huisbrandolie in bulk en bulkpropaangas sluit de toekenning uit van een verwarmingstoelage voor huisbrandolie aan de pomp en verwarmingspetroleum (c) aan de pomp, en omgekeerd. Het gaat om de meest gebruikte verwarmingswijze.

 2. Kan een minderjarige een aanvraag tot het bekomen van een leefloon indienen?

  Om aanspraak te kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie moet de steunaanvrager in principe meerderjarig zijn. Pas vanaf de leeftijd van 18 jaar kunnen er rechten worden geopend en is dus een effectieve aanvraag mogelijk.

  Er zijn evenwel 3 categorieën waarbij het recht op steun in het kader van de RMI-wet ook op minderjarige leeftijd kan ontstaan. Het betreffen:

  - Minderjarigen ontvoogd door het huwelijk

  - Minderjarigen met minstens één kind ten laste

  - Zwangere minderjarigen

  Voor de overige minderjarigen kan het OCMW eventueel wel al een aanvraagdossier inzake leefloon voorbereiden en dit in het kader van een individuele maatschappelijke hulpverlening waarvoor er geen meerderjarigheidsvoorwaarde is gesteld.

  Op deze wijze kan het OCMW reeds een dossier aanleggen en kunnen de nodige voorbereidingen worden getroffen teneinde op de dag van de meerderjarigheid van de betrokken persoon reeds een afgewerkt dossier te hebben en zijn rechten te laten gelden.

 3. Wat wordt verstaan onder "persoon ten laste"?

  "De persoon ten laste" is de persoon die niet over een inkomen beschikt of een netto jaarinkomen heeft dat lager is dan 3.330 € (1/1/2020) , exclusief de kinderbijslag en de onderhoudsuitkeringen voor kinderen, en die onder hetzelfde dak woont als de aanvrager.

 4. Moeten, voor de tweede categorie in verband met de personen met een laag inkomen, de onroerende inkomsten in aanmerking worden genomen?

  Men moet rekening houden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met drie, voor de berekening van het bruto jaarinkomen van het gezin van de aanvrager, met uitzondering van de onroerende goederen die als gezinshuisvesting dienst doen. Wanneer de betrokkene eigenaar is van een huis met verschillende woonruimten en hij twee derde van dit huis verhuurt, moet een bedrag van 2/3 van het kadastraal inkomen van het huis vermenigvuldigd met drie in aanmerking worden genomen voor de berekening.

 5. Welke zijn de verschillende installatiepremies voor daklozen?

  Naargelang de administratieve toestand waarin de dakloze zich bevindt, bestaan er drie verschillende bepalingen, met name de bepaling voor:

  • de begunstigden van het leefloon: artikel 14, §3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, dat stelt dat de begunstigde van het leefloon die zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woonst te betrekken die hem als hoofdverblijf dient, eenmaal in zijn leven recht heeft op een installatiepremie;
  • degenen die niet genieten een leefloon: artikel 57bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen;
  • asielzoekers: artikel 5 van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.
 6. Wat betekent in de definitie van dakloze: "de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt (eigen woning) of die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen"?

  Onder “eigen woongelegenheid” moet worden verstaan, een privéwoning of een woning voor eigen maar daarom niet noodzakelijk exclusief gebruik, zonder dat de aanvrager noodzakelijk eigenaar of huurder is.

  De personen die op straat slapen of in openbare gebouwen die geen woning zijn (stations, enz.), hebben geen verblijfplaats in de zin van voormelde definitie van een dakloze.

  Overeenkomstig voormelde definitie dienen personen die voorlopig door een particulier worden opgevangen om ze tijdelijk en kortstondig te helpen in afwachting dat ze over een eigen woongelegenheid beschikken, als een dakloze te worden beschouwd.

  Bij de beoordeling dient een redelijke termijn door het OCMW in acht te worden genomen. Indien een persoon reeds verscheidene maanden wordt opgevangen bij eenzelfde particulier kan het OCMW toch besluiten dat de betrokken persoon nog steeds dakloos is en hem hulp inzake het referentieadres blijven verlenen.

  Het OCMW zal dus aan de hand van zijn sociaal onderzoek en tijdens de opvolging van het dossier dienen na te gaan binnen welke redelijke termijn de betrokken persoon een eigen woongelegenheid kan vinden, in functie van zijn concrete persoonlijke situatie en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in die welbepaalde regio. Elke situatie is immers anders.

  Een persoon die in een instelling verblijft, kan ook worden beschouwd als een dakloze.

 7. Wat betekent in de definitie van dakloze: "de dakloze heeft geen verblijfplaats of verblijft tijdelijk in een tehuis"?

  Dit betekent dat de dakloze niet beschikt over een privéwoning of een woning voor eigen gebruik, maar niet noodzakelijk uitsluitend, zonder dat de persoon in kwestie deze noodzakelijkerwijs bezit of huurt.

  Mensen die op straat slapen of in openbare gebouwen die niet als woning worden gebruikt (stations, enz.) hebben geen verblijfplaats in de zin van de definitie van dakloze.

  Mensen die tijdelijk door een particulier worden gehuisvest met het doel om hen tijdelijk te helpen in afwachting van een beschikbare woning, moeten als dakloos worden beschouwd.

  Iemand die in een instelling (bijv. een hostel) woont, kan ook als dakloos worden beschouwd.

md xs sm lg