Veelgestelde vragen

 1. Andere subsidies: Hoe verhoudt deze projectoproep zich tegenover het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'?

  De middelen van het kader van het Vlaamse Relanceplan en van deze projectoproep komen van dezelfde (Europese) bron. Er zijn dus ongeveer dezelfde voorwaarden en controleverplichtingen.
  De projectmiddelen mogen niet gecombineerd worden. Dubbelfinanciering is niet toegestaan en hierop voeren wij controles uit. 
  Bij deze projectoproep dient een OCMW het project te dragen en deze zijn gericht op (digitaal) kwetsbare groepen in brede zin.

  Deze projectoproep heeft niet tot doel om zich te bevinden in het vaarwater van de Vlaamse oproepen, maar eerder om een aanvulling hierop te zijn.
  We stemmen daarom ook af met de Vlaamse actoren.

 2. Andere subsidies: We horen dat jullie de komende jaren projectoproepen gaan lanceren voor vzw's. Kunnen jullie hierover meer info geven?

  In de projectoproep "e-inclusion for Belgium - OCMW 2022" kunnen enkel OCMW's een aanvraag indienen, maar laat dit jou zeker niet tegenhouden om hiermee aan de slag te gaan. Vanuit een partnerschap met een OCMW kan je hiermee ook aan de slag gaan. 

  Vanaf 2023 zullen er ook oproepen zijn voor projecten die gericht zijn op andere sociale actoren dan het OCMW, maar preciezere toekenningsvoorwaarden zijn er nog niet. We nodigen jou daarom uit om in april-mei 2023 onze website in het oog te houden voor meer informatie.

 3. Andere subsidies: Zijn er nog andere dergelijke initiatieven gepland op federaal niveau of door gefedereerde entiteiten in het kader van het Europese Relanceplan?

  Er zijn nog andere initatieven gepland vanuit de Europese Relancemiddelen. Zo zijn er vanuit Vlaanderen verschillende projectoproepen, zo lanceerde FOD BOSA het Connectoo-project en lanceerde de FOD Economie "Women in Digital".

  Je moet niet wachten op middelen vanuit het Europese Relanceplan om te werken aan digitale inclusie. Vanuit de POD Maatschappelijke integratie bestaan er reeds fondsen voor (cliënten van) OCMW's die ingezet kunnen worden om hieraan te werken.

  Meer informatie

 4. Heeft iemand die onder elektronisch toezicht staat (enkelband), recht op een leefloon?

  Als gevolg van het inwerking treden van de wet van 7 februari 2014 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, bestaat het risico dat men zich vergist. Het is immers zo dat personen die in het toepassingsgebied van de wet van 7 februari 2014 vallen inderdaad niet onder de toepassing van artikel 39 van het KB vallen en dit in tegenstelling tot personen die veroordeeld zijn tot een andere straf en die die straf uitvoeren door middel van een elektronische enkelband. De personen die onderworpen zijn aan het elektronisch toezicht als autonome straf worden niet geholpen door de FOD Justitie, want ze zijn niet ingeschreven op de rol van de strafinrichting en ze kunnen dus het leefloon ontvangen.

  Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

  In het geval dat de straf onder elektronisch toezicht een wijze van tenuitvoerlegging van de straf is en de persoon bijgevolg op de rol van de strafinrichting ingeschreven blijft, wordt de betaling van het leefloon opgeschort. Tijdens deze periode ontvangt de persoon dus geen leefloon.

  Indien de straf onder elektronisch toezicht een autonome straf betreft, is de persoon niet op de rol van de strafinrichting ingeschreven en kan hij dus het leefloon ontvangen, indien hij echter voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

 5. Hebben studenten die werken recht op de vrijstelling sociaal-professionele integratie (SPI)?

  Ja. Het bedrag van de vrijstelling varieert naargelang de student al dan niet geniet van een studiebeurs. Zo geniet momenteel (01/01/2018) een student zonder studiebeurs van een maandelijkse vrijstelling van 264,13 € en een student met studiebeurs van een maandelijkse vrijstelling van 73,67 €.

  Referenties: Artikel 35§2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 6. Welke huishoudens behoren tot categorie 2?

  Huishoudens met een laag inkomen: het bedrag van het bruto belastbaar jaarinkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 20.763,88 € (vanaf 01/01/2022) vermeerderd met 3.843,96 € (vanaf 01/01/2022) per persoon ten laste.

  Om als persoon ten laste te worden beschouwd, dient het netto inkomen lager te zijn dan 3.410,00 € (vanaf 01/01/2022), de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.

 7. Wanneer veel gegevens moeten ingevoerd worden voor de jaarlijkse verantwoording van de toelage voor participatie en sociale activering, kunnen de OCMW’s gebruik maken van een welbepaalde tabel. Waar is die tabel te vinden ?

  De tabel wordt ter beschikking gesteld van de OCMW's op de website van de POD Maatschappelijke Integratie in de vorm van een Excelbestand en dit telkens bij het begin van het toelagejaar zodat de OCMW’s deze tabel in de loop van het jaar kunnen invullen. Dit Excelrekenblad kunt u terugvinden op : https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag, onder het tabblad “Document”.

  Wanneer het OCMW ervoor kiest om van deze tabel gebruik te maken, moet de tabel voor de volledige maatregel worden gebruikt. Het is niet mogelijk een deel via het daartoe voorziene formulier in de toepassing van het Uniek Jaarverslag en een deel via de tabel in te vullen.

  Enkel de tabel die online ter beschikking wordt gesteld, wordt aanvaard.

   

md xs sm lg