Algemeen

  Een niet verwaarloosbaar aantal mensen in België lijdt honger en zoekt toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. De POD Maatschappelijke Integratie koopt jaarlijkse voedingsmiddelen en materiële hulp aan die gratis ter beschikking wordt gesteld van OCMW’s en erkende vzw’s.

  In de periode 2014-2023 gebeurde dit mede dankzij de steun vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Vanaf 2023-2024 gebeurt dit door een medefinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Met de steun vanuit deze fondsen, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen’t – van voedsel- en materiële hulp om gratis te verdelen onder de meest kwetsbare personen in België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen. 


  Enquête 2022

  Eind 2022 begin 2023 werd er opnieuw een grootschalige enquête uitgevoerd onder begunstigden van voedselhulp van het FEAD in België op vraag van de Europese Commissie – zoals ook het geval was in 2017.

  De vragen van de enquête werden opgelegd door de Europese Commissie, zodat zij de resultaten van de verschillende lidstaten kunnen vergelijken. De POD MI, de beheersautoriteit van het FEAD, heeft deze enquête uitgevoerd in nauwe samenwerking met zijn partners. In tegenstelling tot de vorige enquête, werd deze enquête uitgevoerd door een externe dienstverlener. In totaal namen 406 partnerorganisaties deel aan de enquête en werden er 1.187 enquêtes afgenomen bij eindbegunstigden.

  Dankzij deze enquête hebben we een nauwkeuriger profiel van de eindbegunstigden kunnen bevestigen, die een aanzienlijk deel van de armste mensen in België vertegenwoordigen. Uit resultaten van dit onderzoek blijkt dat het FEAD, via de verdeling van voedselproducten, de meest kwetsbare groepen in onze samenleving bereikt.

  De enquête bevindt zich onder 'documenten'. 


  Oproepen tot kandidaturen

  Oproep tot kandidaturen voor de aanwijzing van koepelorganisaties ter ondersteuning van de begeleidende maatregelen (juli 2023)

  Oproep tot kandidaturen voor de aanwijzing van relaisorganisaties / centrale opslagplaatsen (juli 2023)
   


  Operationeel programma FEAD 2014-2020

  Lees het operationeel programma FEAD 2014-2020 (gewijzigde versie 2017)


  Jaarraporten

   


  Erkenning van food- en non-foodschenkingen buiten FEAD (FOD Financiën)

  Sinds mei 2019 kunnen donoren (bv.: supermarktsector, horecasector,...) van voedsel- en andere soorten schenkingen genieten van een volledige of gedeeltelijke btw-aftrek op hun giften. Deze aftrek wordt toegekend door de FOD Financiën en is bedoeld om deze sectoren aan te moedigen hun overschotten gratis te verdelen binnen de liefdadigheidssector.

  Om gebruik te maken van dit voordeel moet de donor kunnen aantonen dat de organisatie die de schenkingen ontvangt, erkend is door een gemeentelijke, gewestelijke of federale overheid, afhankelijk van het niveau van haar activiteiten.

  Om je aanvraag tot erkenning in te dienen, dien je de procedure te volgen die van toepassing is op jouw situatie:

  • De OCMW's: deze worden automatisch erkend door de FOD Financiën. Er is dus geen certificaat nodig voor hun eigen erkenning.  
  • Het Rode Kruis, de Sint-Vincentiusorganisaties, het Resto du Coeur: als jouw organisatie geen bedrijfsnummer heeft dat verschilt van het algemene Rode Kruis, Sint-Vincentius of de Resto du Coeurorganisaties, krijg je automatisch een certificaat van jouw opslagplaats. Je hoeft dus geen aanvraag tot erkenning in te dienen.
  • Andere organisaties die actief zijn in een gemeente of entiteit moeten hun aanvraag tot erkenning indienen bij hun gemeente of OCMW.
  • Organisaties die op regionaal niveau actief zijn, moeten een aanvraag indienen voor erkenning in hun regio.
  • Organisaties die op nationaal niveau actief zijn, moeten hun aanvraag tot erkenning indienen bij een federale overheid zoals de POD Maatschappelijke Integratie, Fedasil of de Sociale Zekerheid. Als je jouw aanvraag bij de POD Maatschappelijke Integratie wil indienen, vul dan het ingevulde formulier in en stuur het terug naar voeding@mi-is.be
  • De distributieplatforms [bv. Goods To give, the Donation Exchange] moeten een erkenningsaanvraag indienen bij de FOD Financiën.

  De POD Maatschappelijke Integratie stelt onder het tabblad "Documenten" van deze rubriek  standaarddocumenten ter beschikking aan de OCMW's om hen te ondersteunen bij het beheer van de aanvragen van organisaties die op hun grondgebied actief zijn. Als een organisatie in meer dan één gemeente actief is, volstaat één enkele erkenning.