Het Belgisch nationaal Roma contactpunt

  In april 2011 publiceerde de Europese Commissie de mededeling “Een EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van Roma tot 2020”. Met deze mededeling gaf de Europese Commissie richting aan het nationale Romabeleid. De lidstaten werden uitgenodigd om nationale strategieën of integrale maatregelen uit te werken.

  Bij de ontwikkeling van de nationale strategieën voor de integratie van de Roma werden de lidstaten door de Europese Commissie aangespoord om ‘een nationaal contactpunt aan te wijzen met de bevoegdheid om de ontwikkeling en uitvoering van de nationale strategie te coördineren, dan wel in voorkomend geval gebruik te maken van geschikte reeds bestaande administratieve structuren’. Deze aanbeveling van de Europese Commissie werd door de EPSCO Raad van mei 2011 bevestigd.  

  Wie zetelt in het Belgisch nationaal Roma contactpunt?

  Aanvankelijk vervulde een intergouvernementele werkgroep de rol van Belgisch nationaal Roma contactpunt. In 2015 werden de werking en de samenstelling van het Belgisch nationaal Roma contactpunt geëvalueerd, wat er toe leidde dat het contactpunt werd omgevormd tot een administratieve werkgroep waarin vertegenwoordigers van de federale overheid en de gewestelijke overheden zitten. Concreet zetelen vertegenwoordigers van de volgende administraties in het nationaal Roma contactpunt:

  • POD Maatschappelijke Integratie, coördinatie van het contactpunt.
  • Vlaamse overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering
  • Service Public de Wallonie - Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS)
  • Fédération Wallonie-Bruxelles
  • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, Dienst Bijstand aan Personen
  • Commission communautaire française
  • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
  • Vlaamse Gemeenschapscommissie

  Bevoegdheden en taken van het nationaal Roma contactpunt

  Het nationaal Roma contactpunt is bevoegd voor de (sector overschrijdende) coördinatie van de ontwikkeling en de uitvoering van de nationale strategie voor de integratie van de Roma. Concreet staat het nationaal Roma contactpunt in voor:

  de opvolging en de jaarlijkse monitoring van de uitvoering van de nationale strategie voor de integratie van de Roma.
  het formuleren van aanbevelingen betreffende benodigde veranderingen aan en de bijsturing van de nationale strategie voor de integratie van de Roma. Deze voorstellen komen tot stand op basis van een breed stakeholderoverleg binnen het nationaal Roma platform.
  het verzekeren van de link tussen de nationale strategie voor de integratie van de Roma en het Europese kader.

  Het nationale Roma contactpunt zal, met het EU-kader voor de integratie van de Roma in gedachten, ook:

  • de werking van een nationaal Roma platform faciliteren.
  • minstens tweemaal per jaar een overleg organiseren met UNIA.
  • minstens eenmaal per jaar een overleg organiseren met de instanties bevoegd voor de strategische planning van het gebruik van EU-middelen.

  Contact:

  POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang

  tel.: 02/508.85.85

  vraag@mi-is.be