Lerend netwerk OCMW's van AMIF

  In 2014 sloot de POD MI een samenwerkingsovereenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken over het beheer van het AMIF, het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. De FOD BiZa beheert het AMIF op federaal niveau. De FOD BiZa heeft afgesproken dat de POD MI instaat voor de inhoudelijke coördinatie van alle projecten die gesubsidieerd worden door het AMIF en vallen onder het luik “Integratie”.

  Om de inhoudelijke coördinatie van alle projecten te garanderen heeft de POD MI een coördinator aangesteld. Een belangrijke taak van deze coördinator is het uitbouwen van een lerend netwerk “sociale activering”. Via dit lerend netwerk streeft de POD MI ernaar om alle kennis rond de sociale activering en begeleiding van nieuwkomers die ontstaat binnen de AMIF-projecten te centraliseren en te verspreiden.

  Het lerend netwerk werkt elk jaar met een thema: 

  • 2016: Technische, budgetaire en administratieve vragen over de rapportage van de projecten
  • 2017: Kennismakingsfase - eerste presentatie van de inhoud van de projecten
  • 2018: De motivatie van de deelnemers van de projecten
  • 2019: Werken in een interculurele context en luisteren naar de stem van de doelgroep
  • 2020: Taalverwerving
  • 2021: Beheer van de impact van de coronacrisis op de projecten
  • 2022: Ontwikkeling van een tevredenheidsenquête voor de eindbegunstigden 

  Vanaf 2019 organiseert de POD MI ook bezoeken aan de projecten, wij noemen ze "uitwisselingen op het terrein". De OCMW's van het netwerk krijgen de mogelijkheid om de AMIF-projecten van de andere OCMW's ter plaatse te bezoeken. 

  De documenten van het lerend netwerk vind je hieronder.