De POD Maatschappelijke Integratie hecht veel belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Mocht je hierover opmerkingen of klachten hebben, dan kan je dit melden aan de klachtenbeheerder. Je klacht wordt met zorg behandeld en alles wordt in het werk gesteld om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen.

Elke persoon die in contact staat met de diensten van de POD Maatschappelijke Integratie kan een klacht indienen. Deze klacht moet betrekking hebben op de kwaliteit van onze product- of dienstverlening.

Wie kan een klacht indienen ?

Elke persoon, onderneming of instelling die gebruik maakt van de dienstverlening van de POD Maatschappelijke Integratie kan een klacht indienen.

Welke klacht kan u indienen?

 • Je bent niet tevreden over de bereikbaarheid van de POD Maatschappelijke Integratie (telefonisch, onthaal ...).
 • De informatie die je krijgt, is onvolledig of onduidelijk.
 • Je moet te lang wachten op een antwoord.
 • Je bent niet tevreden over het gedrag of de houding van één van onze medewerkers (tijdens een telefonisch onderhoud, bij het onthaal, tijdens een bezoek, ...).

Welke klachten worden niet aanvaard?

 • Anonieme klachten.
 • Niet-gemotiveerde klachten (de redenen moeten duidelijk omschreven zijn).
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die niet tot de bevoegdheid behoren van de POD Maatschappelijke Integratie
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor administratieve beroepsprocedures bestaan.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die deel uitmaken van een juridische procedure.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor een procedure bij de Federale Ombudsmannen werd ingezet.
 • Klachten over het gevoerde beleid van de Minister/Staatssecretaris.
 • Klachten over de bestaande regelgeving.

Opgelet: een klacht indienen is niet hetzelfde als in beroep gaan! Voor een klacht met juridisch karakter (bv beroep tegen een inspectierapport, bevoegdheidsconflicten,…) moet u beroep aantekenen. De beroepsprocedure staat altijd vermeld op de brief met de administratieve beslissing.

Hoe dient u een klacht in ?

U kan een klacht indienen via onderstaand online klachtenformulier.

Wat gebeurt er met uw klacht ?

U ontvangt een ontvangstbevestiging binnen de 2 dagen na ontvangst. Binnen de 14 dagen wordt de klacht afgehandeld

Elk jaar evalueert de POD Maatschappelijke Integratie alle klachten en stelt dan een actieplan op om zijn werking en dienstverlening te verbeteren.

Toch nog geen oplossing?

Indien we u onvoldoende hebben kunnen helpen, kan u altijd terecht bij de federale Ombudsman. Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en behandelt uw klacht in alle onpartijdigheid.

www.federaalombudsman.be(link is external)
Leuvenseweg 48 bus 6 - 1000 Brussel
Gratis nummer 0800 99 961
contact@federaalombudsman.be