Oekraïne

  Brochure: maatschappelijke hulp  FAQ versie 10/11/2023

  Video Maatschappelijke hulp in België (in het Oekraïens)  Video Maatschappelijke hulp in België (in het Russisch)

  Naar aanleiding van het offensief van de Russische autoriteiten in Oekraïne wordt een toevloed van ontheemden uit Oekraïne op Belgisch grondgebied verwacht. 

  1. De toekenning van het statuut van tijdelijk ontheemde ingevolge een beslissing van de Raad van de EU

  Anticiperend op deze instroom van ontheemden uit Oekraïne heeft de Europese Unie bij besluit van 4 maart 2022 het tijdelijk beschermingsstatuut geactiveerd. Het gaat om het bijzonder statuut van tijdelijk ontheemde dat voortvloeit uit de Richtlijn nr. 2001/55/EG van de Raad van 20/7/2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequentie van opvang van deze personen omgezet in Titel II, Hoofdstuk IIbis (artikelen 57/29 tot en met 57/36) van de verblijfswet van 15 december 1980.

  2. Procedure voor toekenning van het tijdelijk beschermingsstatuut

  Sinds 14 maart heeft de Dienst Vreemdelingenzaken een nieuw registratiecentrum geopend op de Heizel (Paleis 8).

  De registratieprocedure verloopt als volgt:

  • Registratie van identiteitsgegevens in de gegevensbank van de Dienst Vreemdelingenzaken
  • Het nemen van biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto)

  Wie zich aanbiedt in dit registratiecentrum en voldoet aan de voorwaarden voor tijdelijke bescherming ontvangt in principe onmiddellijk bij de registratie het “attest-tijdelijke bescherming” waarmee ze zich tot hun gemeente van verblijf kunnen wenden om de inschrijving in het vreemdelingenregister te vragen en de verblijfskaart te ontvangen.

  De aanvrager moet zich met dit attest wenden tot het bestuur van de gemeente waar hij of zij woont. Het gemeentebestuur zal overgaan tot de inschrijving in het rijksregister, normaliter na een positieve woonstcontrole.

  In afwachting van de woonstcontrole en/of de afgifte van de A-kaart wordt een bijlage 15 afgegeven, die 45 dagen geldig is (laatste vakje aangevinkt) met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt.

  De begunstigde van tijdelijke bescherming wordt op de datum van het Attest - tijdelijke bescherming ingeschreven in het vreemdelingenregister (IT 210).

  De gemeente van verblijf geeft vervolgens een A-kaart af met een geldigheidsduur tot 4 maart 2023 (de vervaldatum wordt berekend vanaf de datum van inwerkingtreding van het Besluit van 4 maart 2022, art 57/29 §2 eerste lid Vw).

  In het IT 202 moet code 2.3.0 - tijdelijke bescherming worden opgenomen (op datum van het Attest - tijdelijke bescherming)

  Het IT 205 moet de informatie code 3 - ontheemden bevatten.

  3. Informatie

  3.1. Referentiewebsite

  Verschillende overheidsdiensten werken samen om informatie hieromtrent te bundelen op één website: www.info-ukraine.be. De komende dagen en weken zal de inhoud verder worden aangevuld.

  Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt,…

  Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen.

  3.2. Callcenter

  Daarnaast opent de federale overheid ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02/488 88 88 van 9u tot 17u. 

  4. Recht op maatschappelijke dienstverlening

  Antwoorden op al uw vragen over maatschappelijke dienstverlening voor personen die het statuut van tijdelijke bescherming aanvragen of hebben gekregen, vindt u in het document FAQ.

  5. Onmogelijkheid om terug te keren naar Oekraïne

  De verblijfsvergunning of het visum van personen die reeds in België verbleven kan worden verlengd zolang zij niet naar Oekraïne kunnen terugkeren als gevolg van het conflict. In dat geval is het raadzaam contact op te nemen met de gemeentelijke administratie van de verblijfplaats.