Onderzoek naar stedelijk armoedebeleid

  De POD Maatschappelijke Integratie lanceerde eind 2015 een onderzoek om de evolutie van het beleid inzake de strijd tegen stedelijke armoede in kaart te brengen. Hierbij werd gevraagd om aandacht te besteden aan het achterhalen van de oorzaken van deze evolutie en de maatregelen die genomen werden.

  Tot op heden bestond er noch een overzicht van de evolutie van het beleid, noch een overzicht van de acties die in de voorbije 10 jaar ondernomen werden. Nochtans zetten tal van actoren zich in om de stedelijke armoede een halt toe te roepen. Dit onderzoek wil daarom een licht werpen op de voorwaarden om een efficiënt beleid te voeren dat aan de noden tegemoetkomt.

  Dit globaal beeld van het stedelijk armoedebestrijdingsbeleid (en de oorzaken van de evolutie), werd bekomen door de nadruk te leggen op bepaalde initiatieven die werden genomen alsook door tools voor een beter bestuur terzake in kaart te brengen.

  In dit onderzoek dat "de evolutie van het beleid inzake armoedebestrijding in de Belgische steden met meer dan 60.000 inwoners in de loop van de voorbije 10 jaar" omvat, komen volgende elementen aan bod:

  • een globaal beeld van de maatregelen inzake armoedebestrijding die de voorbije 10 jaar genomen werden in steden met meer dan 60.000 inwoners
  • een grondige studie van de programma's die in 6 steden (2 per Gewest) ingevoerd werden en de evolutie ervan in de loop van de periode
  • analyse van de getuigenissen
  • analyse van de synergieën tussen de actoren (steden, OCMW, verenigingen op het terrein)
  • kritische bedenkingen, conclusies en aanbevelingen.

  Het volledige studieverslag vind je in het tabblad 'studies'.