De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (kortom POD MI) is een federale overheidsdienst.

Onze organisatie heeft als missie het recht op maatschappelijke integratie te verdedigen, armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, sociale cohesie te bevorderen en de duurzame ontwikkeling van grote steden te waarborgen. Met deze missie wil de POD MI een menswaardig bestaan waarborgen voor iedereen die door de mazen van het sociale vangnet valt, in armoede leeft en geen recht meer heeft op andere vormen van bijstand zoals werkloosheidsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen, enz.

De POD MI bereidt dus een inclusief federaal beleid voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding voor, rekening houdend met de Belgische en Europese problematiek, om armoede en uitsluiting in al hun dimensies te bestrijden.

De POD MI in het kort

Doelstellingen van de POD MI

  • Het recht op maatschappelijke integratie verdedigen;
  • Armoede en sociale uitsluiting bestrijden in al hun dimensies;
  • Zich inzetten voor sociale cohesie en duurzame ontwikkeling van de grote steden;
  • De integratie waarborgen door voorrang te geven aan de maatschappelijke hulp;
  • Het leefloon en de maatschappelijke hulp terugbetalen aan de OCMW’s.

Waarden

  • Respect;
  • Kwaliteit en klantgerichtheid;
  • Openstaan voor verandering;
  • Gelijke kansen en diversiteit.

Ons werk in de kijker

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

De overheidsdiensten en de gezondheidszorg streven ernaar alle rechthebbenden te bereiken. Het blijft echter moeilijk om de rechten voor iedereen effectief te maken, vooral voor mensen die in armoede en/of sociale uitsluiting leven.

Met hun input en perspectief willen ervaringsdeskundigen diensten toegankelijker maken, zodat mensen hun rechten beter kunnen benutten. Het kan zowel gaan om de duidelijkheid van formulieren als om de complexiteit van procedures.

MIRIAM-programma

Dankzij een intensieve begeleiding heeft MIRIAM tot doel de empowerment te versterken van alleenstaande moeders die aankloppen bij het OCMW om hun sociaal isolement te doorbreken en de armoede te verminderen. Een bijzondere aandacht gaat uit naar hun socioprofessionele integratie.

De MIRIAM-casemanagers zorgen voor een intensieve collectieve en individuele begeleiding vanuit een gendergevoelig perspectief. In dit programma werken we rond informatie, participatie, kennis en gebruik van hun rechten, doorverwijzing naar diensten voor hulp en bijstand en rond toeleiding tot opleiding/werk.

Europees Sociaal Fonds + (voordien: FEAD)

In België doen heel wat mensen in armoede een beroep op voedselhulp. Dankzij het Europees Sociaal Fonds + ontvangt België middelen van de Europese Unie die ervoor zorgen dat we voedselhulp en/of materiële bijstand kunnen bieden aan deze mensen. Via de steun van dit fonds bevoorraden wij jaarlijks ongeveer 750 OCMW’s en erkende vzw’s - in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land - met producten die gratis worden verdeeld aan de meest behoeftigen in heel België.

E-inclusion for Belgium

E-inclusion for Belgium is het Belgische project dat tot doel heeft digitale inclusie te bevorderen, gesteund door het Europese relanceplan (RRF – Recovery and Resilience Facility). Het project wil bestaande digitale ongelijkheden verminderen en digitale insluiting van kwetsbare groepen realiseren. Verschillende middelen worden jaarlijks ter beschikking gesteld via projectoproepen aan lokale organisaties.

De lokale werking van deze organisaties zorgt ervoor dat ze dicht aansluiten bij de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare groepen die het risico lopen op digitale uitsluiting. De geselecteerde projecten werken de ongelijkheid op het gebied van digitale vaardigheden weg, en de ongelijkheid met betrekking tot het gebruik van essentiële diensten.

Housing First

In België bestaat het “Housing First”-model sinds 2013. Housing First gaat uit van een directe toegang tot huisvesting als een fundamenteel recht, zonder bijkomende voorwaarden.

Binnen onze organisatie is het Housing First Belgium LAB actief dat deze methodologie promoot als het meest efficiënte instrument om een einde te maken aan chronische dakloosheid. Ze organiseren uitwisselingen en vormingen om de verschillende projecten te inspireren. Op regelmatige basis zijn er projectoproepen.

Het Housing First Belgium LAB is ook betrokken bij het internationaal gebeuren rond deze thema’s.

Partners

Onze belangrijkste partners werken op het terrein om mensen in een kwetsbare situatie in onze samenleving in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld: OCMW's, armoedebestrijdingsorganisaties,…

Onze troeven

Met ons klein aantal medewerkers en vele thema’s bieden we interessante jobs, binnen een dynamische, transparante structuur. Onze familiale bedrijfscultuur zorgt voor een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien. We laten ieders talenten aan bod komen door verschillende werkgroepen op te zetten en verschillende sociale en sportieve activiteiten te organiseren. We zijn een inclusieve en diverse organisatie. Onze jobs staan open voor iedereen, zonder uitzonderingen. Voor personen met een handicap of mensen met een chronische ziekte, zijn redelijke aanpassingen aan de werkpost mogelijk.

Een extra troef van de POD MI is ons participatief management. Bij de POD MI hebben we transparante en toegankelijke overlegmomenten en informatiekanalen. Iedereen, ongeacht zijn of haar functie of niveau, kan hieraan deelnemen en het woord nemen. Via participatie willen we binnen de POD MI de interactie tussen alle medewerkers vergroten.


[1] Naast de federale overheidsdiensten werden verschillende programmatorische overheidsdiensten (POD) opgericht. Zij houden zich bezig met specifieke, gerichte dossiers in verband met uitdagingen van de maatschappij die een coördinatie vereisen tussen verschillende FOD, zoals gelijkekansenbeleid of duurzame ontwikkeling. 

Werken bij de POD MI

Geschat aantal medewerkers: 185

De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge organisatie waar iedereen zijn plaats kan vinden, in een dynamische en tweetalige omgeving. Wanneer je bij de POD MI werkt, werk je op het Belgisch federaal niveau. De kantoren van de POD MI zijn gevestigd in Brussel, maar de meeste functies maken het mogelijk om thuis te werken.

Raadpleeg onze rubriek "Werken bij de POD MI" om de openstaande functies te ontdekken.
Raadpleeg eveneens de website werkenvoor.be voor andere functie bij de federale overheid.

Onze ministers

Mevrouw Karine Lalieux 

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking en Armoedebestrijding 

Mevrouw Caroline Gennez

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid