Met de projectoproep "E-inclusion for Belgium - Sociale Actoren", die éénmaal gepubliceerd werd in 2023, wensen we projecten van vzw's te ondersteunen die werken aan digitale insluiting van kwetsbare groepen.

  Vanuit deze projectoproep werden onderstaande 24 vzw's geselecteerd die van start gingen vanaf 01.01.2024.
  Dit zijn enerzijds focusprojecten van onder andere eerstelijnsorganisaties en anderzijds op visieprojecten van organisaties die expert zijn in digitale inclusie en als koepelorganisaties fungeren. 

  Digi-beetjes

  Het project van Amal vzw, "Digi-beetjes", omvat drie acties, waaronder het koppelen van digibuddy's aan Gentenaren om digitale competenties te versterken, het integreren van digitale basisvaardigheden in maatschappelijke oriëntatielessen, en kennisuitwisseling in Gentse en Vlaamse e-inclusie netwerken.

  Digivaardig in zorg en welzijn (DiZW)

  Het visieproject van IMEC vzw beoogt twee doelstellingen: het digitaal vaardig maken van sociale professionals en het stimuleren van een digitale mindset in sociale organisaties. Het richt zich op informeren van zorg- en welzijnsorganisaties over digitale vaardigheden, opleiden van digicoaches, en het begeleiden van organisaties in het opnemen van digitale inclusie en mediawijsheid in hun beleid. 

  Na de muis en het klavier komt ChatGPT

  Het focusproject van Maks vzw zal nieuwe cursussen ontwikkelen door middel van een ervaringsgerichte methodologie gebaseerd op gamification en peer learning. Deze cursussen beslaan verschillende thema's, zoals artificiële Intelligentie (AI), coderen, digitaal welzijn bewaken bij kinderen en basiscursussen voor mensen met een mentale beperking en worden aangeboden in openbare computerruimtes.

  Digihelden

  Het focusproject van vzw Pegode zet op participatieve wijze in op de digitale vaardigheden van de cliënten, hun netwerk en de medewerkers van Pegode. Samen zoeken ze naar antwoorden op (digitale) vragen en oefenen ze digitale vaardigheden op een vertrouwde plek. Daarnaast beoogt het project de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening te verbeteren en succeservaringen te delen met andere organisaties.

  E-inclusie als sociale hefboom

  Het focusproject van SAAMO West-Vlaanderen bestaat uit het opzetten en uitbouwen van laagdrempelige Digipunten en het ontwikkelen van vindplaatsgerichte werkingen, waarbij e-inclusie als ingang dient om sociale onderbescherming aan te pakken. De kennis die opgedaan wordt, zal gedeeld worden via een lerend netwerk.

  Naar een e-inclusive zorg

  Het focusproject van vzw Het Portaal bestaat uit het ontwikkelen van een aanbod waarbij nieuwe gezondheidsgerelateerde digitale diensten laagdrempelig geïntroduceerd worden bij burgers. Daarnaast ontwikkelt het project een vormingsaanbod voor medewerkers van thuiszorgdiensten en dienstenchequebedrijven die in contact komen met minder mobiele en/of oudere cliënten met beperkte digitale vaardigheden. Ten slotte werkt het project een e-inclusie-piloottraject uit voor bewoners en zorgverleners van woonzorgcentra.

  DigiFutures

  Het focusproject van de vzw Alpha 5000 bestaat erin de digitale vaardigheden te verbeteren en inclusie te vergroten van personen met een migratieachtergrond via opleidingen en gepersonaliseerde technische bijstand. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan vrouwen die net zijn aangekomen en die Lokaal Inschakelingsinitiatief-opleidingenvolgen. Er zal ook een ondersteunend netwerk worden ontwikkeld, bestaande uit lokale actoren die betrokken zijn bij digitale inclusie en ondersteuning, om relevante begeleiding te bieden en zo effectief mogelijk in de behoeften van de doelgroep te voorzien. 

  Le réseau des IP Wallons

  Het focusproject van de vzw ARC heeft tot doel kwetsbare personen te helpen om toegang te krijgen tot de online diensten en hun administratieve stappen uit te voeren, in nauwe samenwerking met de sociale diensten, de gezondheidsdiensten en de buurtdiensten. 

  Mobiele digitale brigade

  In samenwerking met verschillende sociale partners wil het project  “Brigade Numérique Mobile” van de vzw Bibliothèques sans frontières (BSF) de digitale inclusie en vaardigheden versterken van de cliënten van het aanbod van deze partners door een ondersteunend netwerk op te richten. Dit netwerk zal worden gemobiliseerd en bemand met jongeren die door BSF worden opgeleid en begeleid, zodat het doelpubliek thuis individuele begeleiding kan genieten en regelmatige permanenties op belangrijke locaties. In tweede instantie zullen de door BSF geïdentificeerde noden meegedeeld worden aan de Openbare Computerruimtes (OCR), zodat zij hun opleidingsaanbod kunnen aanpassen.

  Inclume

  Het visieproject van de vzw Choq heeft tot doel een ondersteunend netwerk op te richten tussen operatoren die al dan niet gespecialiseerd zijn in digitale inclusie in Picardisch Wallonië om de inclusie van de doelgroep te vergemakkelijken Om ervoor te zorgen dat het netwerk geleid wordt en een gemeenschappelijke visie heeft, is het de ambitie van het project om samen met de betrokken actoren een referentietest voor het DIG COMP-referentiekader op te stellen en dit vervolgens ter beschikking te stellen van alle instanties die dit nodig kunnen hebben. Tegelijkertijd zal er een lijst worden opgesteld van alle opleidingsbehoeften van maatschappelijk werkers en opleiders, om een programma voor te stellen van animaties en opleidingen rond digitale inclusie. 

  Soutien Informatique Mutualisé

  Het visieproject van de vzw CALIF wil een begeleidingsprogramma ontwikkelen om de opleiding van de stagiair(e)s en de overdracht van hun kennis tijdens hun lessen te optimaliseren. 

  EPN Mobile et Connecté

  Het focusproject van de vzw CEDEG heeft tot doel de toegang te vergroten tot de digitale diensten voor groepen met mobiliteitsproblemen, zoals vrouwen, jongeren en NEET-personen, in de dorpen van Gembloux. Het project voorziet een groen en duurzaam voertuig, aangepast en uitgerust met informaticatools en aangepaste pedagogische middelen. Door samen te werken met lokale partners en door gedecentraliseerde workshops en opleidingen voor te stellen, bevordert “EPN Mobile et Connecté” de digitale inclusie en de zelfstandigheid van de begunstigden, door het gebruik van duurzame technologieën te promoten.

  LabNPlay

  Het visieproject van de vzw CodeNPlay tracht een ludieke en inclusieve educatieve ervaring aan te bieden, speciaal voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande jongeren, vrouwen en personen uit kwetsbare en landelijke milieus. Het is de bedoeling om een solidaire gemeenschap te creëren op basis van mentoren die kwetsbare personen onthalen.

  Tous connectés

  Het focusproject van het Franstalige Rode Kruis van België stelt een gepersonaliseerde digitale begeleiding voor met als doel de autonomie en de sociale inclusie te versterken van personen die geïsoleerd en kwetsbaar zijn.

  EPN Upgrade

  Het visieproject van vzw Fobagra heeft tot doel ten minste 15 Brusselse Openbare Computerruimten (OCR) te versterken door de mobilisering van een pool van ervaren oudere animatoren, die gedeeld zullen worden tussen de betrokken OCR. Dit zal ervoor zorgen dat deze OCR hun aanbod kunnen uitbreiden en diensten kunnen aanbieden die momenteel moeilijk kunnen worden uitgevoerd (opleidingen die beantwoorden aan de opkomende noden of aan specifieke leermoeilijkheden, complexe tools; begeleiding van het publiek bij “gevoelige” administratieve stappen; repair café informatica), om hun communicatie, hun dynamiek en hun lokale partnerschappen te ontwikkelen. Het project zal er ook voor zorgen dat de opleiding en coaching van de animatoren van deze OCR zal verbeteren.

  SocioConnect

  Het visieproject van de vzw Interface3.Namur wil de digitale vaardigheden verhogen van de maatschappelijk werkers in Wallonië door een opleidingsprogramma te ontwikkelen dat wordt uitgevoerd in samenwerking met  pilootstructuren van de sociale sector. Deze opleidingen zullen worden aangepast aan de noden van de maatschappelijk werkers die vooraf werden geïdentificeerd en die zich enerzijds zullen toespitsen op de versterking van de competenties om problemen op te lossen en in anderzijds op de identificatie van de noden van de cliënten van een sociale begeleiding. 

  Diversi’Clic

  Het visieproject van de vzw La Scientothèque heeft tot doel de digitale inclusie te bevorderen door een innoverend model in te voeren van vormend ecosysteem voor de sociale actoren die werken met een volwassen publiek dat digitale uitsluiting ervaart, met de nadruk op vrouwen met een migrantenachtergrond en/of alleenstaand ouderschap en op jonge volwassenen.
  Het project zal eveneens een digitaal platform invoeren om een praktijkgemeenschap in te voeren en zal informaticamateriaal uitlenen.

  Migralink

  Het focusproject van de vzw Le Monde des Possibles bestaat erin de inclusie te vergemakkelijken en de digitale vaardigheden te vergroten van mensen van buitenlandse afkomst en kwetsbare groepen door een meertalig programma van basismodules voor opleidingen basisinformatica te ontwikkelen en permanenties en workshops te houden gericht op de dagdagelijkse online handelingen. De digitale competenties van de maatschappelijk werkers zullen eveneens versterkt worden om te zorgen voor een betere doorverwijzing van de doelgroep binnen de verschillende voorgestelde activiteiten en in functie van hun noden. 

  PAW e-inclusion

  Het focusproject van de vzw P.A.W. heeft tot doel digitale begeleiding aan te bieden aan een doelpubliek dat het verst verwijderd is van tewerkstelling in Wallonië en aan personen met een handicap. Het doel is hun beroepsmobiliteit en hun kansen op socioprofessionele inschakeling te verbeteren. 

  Tous.tes e-concerné.e.s

  Het focusproject van vzw Pôle Beaurinois wil de digitale inclusie bevorderen bij kwetsbare personen door een solide ondersteuningsnetwerk in te voeren en te ontwikkelen, samengesteld uit lokale actoren en met ontmoetingsplekken van de organisatie (Openbare Computerruimte, ruimte voor co-working en haar verschillende partners). Digitale vaardigheden van de maatschappelijk werkers zullen eveneens versterkt worden om te zorgen voor een betere doorverwijzing van de burgers uit Beauraing bij de stappen die ze ondernemen. De digitale vaardigheden van het doelpubliek zullen eveneens versterkt worden door de invoering van een aanbod aan geïndividualiseerde begeleiding en opleidingen.

  DigiYou

  Via de invoering en ontwikkeling van een ondersteunend netwerk heeft het project “DigiYou” van de vzw Pour la Solidarite tot doel de digitale competenties en autonomie van NEET-jongeren te vergroten.  Het is de bedoeling om toekomstige digitale helpers op te leiden onder deze jongeren, om zo te zorgen voor een kennisoverdracht bij de leden van hun gemeenschap en voor een digitale begeleiding in hun stappen naar essentiële diensten.

  Clic pour elles

  Het focusproject van Réso vzw bestaat erin de competenties en digitale vaardigheden te versterken van vrouwen die digitaal kwetsbaar zijn door thematische opleidingsmodules te ontwikkelen die zich toespitsen op alle aspecten van het dagelijks leven en waarin de deelneemsters contacten zullen leggen en elkaar zullen helpen. Het is de bedoeling om ze digitaal zelfstandig te maken om de toegang tot hun rechten te behouden en te vergroten. 

  123 Digit

  Het visieproject van de vzw WeTechCare stelt voor om een nieuwe versie te ontwikkelen van 123digit.be en drie kerndoelstellingen na te streven: het aantal actieve digitale helpers in heel België verhogen door ze te sensibiliseren en hen nog meer tools aan te reiken, de kwaliteit van de ondersteuning voor digitale basisvaardigheden in symbolische structuren in de sociale wereld verbeteren en de digitale vaardigheden van occasionele digitale gebruikers rechtstreeks verbeteren via e-learning en online conferenties.

  Digiboost

  Het focusproject van de vzw Yambi heeft tot doel het doelpubliek  (meer bepaald het OCMW-publiek en de centra van Fedasil) te ondersteunen in de nodige digitale vaardigheden voor het beheer van hun dagelijks leven en om hen te sensibiliseren voor de risico’s van de digitale wereld. De vzw zal de doelgroep een traject rond digitale inclusie voorstellen, dat bestaat uit ludieke opleidingen en thematische animaties. Tegelijk zal de vzw digitale permanenties organiseren, onder leiding van ex-animatoren, die nu vrijwillig digitale coaches zijn geworden.

  Gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU