Welke begunstigden van het OCMW kunnen het tarief verkrijgen?

  Het gaat om personen of gezinnen waarvan minstens één persoon die gedomicilieerd staat op hetzelfde adres één van de volgende tussenkomsten ontvangt van het OCMW:

  • een leefloon; (de mensen die recht hebben op maatschappelijke integratie, maar geen leefloon genieten, zijn uitgesloten van de maatregelen, zoals bijvoorbeeld de tewerkstellingsmaatregelen in het kader van artikel 60);
  • een financiële maatschappelijke dienstverlening equivalent aan het leefloon;
  • een voorschot op:
  1. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
  2. een tegemoetkoming voor personen met een handicap;
  3. een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

  Hoe kan men het tarief verkrijgen?

  Sedert 2010 wordt het sociale tarief voor aardgas en elektriciteit geautomatiseerd door de Federale Overheidsdienst Economie. Via de kruising van databanken met gegevens over mogelijke rechthebbenden en gegevens aanwezig bij de energieleveranciers gebeurt deze toekenning aldus automatisch. Men moet dus GEEN ENKELE STAP ondernemen.

  De Federale Overheidsdienst Economie heeft een website gemaakt waarop de mensen zelf kunnen nagaan of zij het sociaal tarief genieten: www.sociaaltarief.economie.fgov.be. De toegang tot die website is beveiligd, aangezien het persoonlijke gegevens betreft.

  Op termijn zal elk OCMW het statuut van zijn uitkeringsgerechtigden betreffende de toekenning van het sociaal tarief kunnen raadplegen (toestemming werd gegeven in de beraadslaging federale overheid n°28/2012 van 6 december 2012). Dit wordt mogelijk dankzij een elektronische consulteerbare stroom, een project momenteel in onderzoeksfase bij de FOD Economie, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie en FEDICT. Zo zal het OCMW kunnen bepalen welke personen nog niet genieten van het sociaal tarief.

  Wat als de persoon niet 'geautomatiseerd' werd?

  In sommige gevallen is het papieren attest nog steeds nodig: wanneer de kruising van de verschillende databanken technische beperkingen heeft (hoofdzakelijk te wijten aan de kwaliteit van de gegevens) of wanneer personen niet geregistreerd zijn in de databanken (zoals bijvoorbeeld diegenen die voorschotten op sociale uitkeringen ontvangen).

  Voor deze personen zal het OCMW nog een papieren attest dienen te bezorgen aan de betrokkene die het dan op zijn beurt dient over te maken aan zijn energieleverancier.

  U vindt het ENIGE MODEL dat gebruikt mag worden, onder 'Documenten'. 

  Het attest moet worden ingevuld, maar mag niet worden gewijzigd. Het OCMW moet niet vermelden op basis van welke wettelijke bepaling de persoon een begunstigde is.

  Andere beschikbare hulpmiddelen

  1. De brochure en meer informatie over het sociaal tarief

  Verdere informatie over de automatisering van de sociale tarieven kan worden verkregen op volgend adres:

  Contactcenter FOD Economie
  Vooruitgangstraat 50 - 1210 Brussel
  Tel.: 0800/120.33
  E-mail: info.eco@economie.fgov.be
  Website: http://economie.fgov.be

  Een folder “Het recht op het sociaal tarief” staat ter beschikking op bovenvermelde website en op de website www.sociaaltarief.economie.fgov.be.

  Bekijk daarnaast ook eens de omzendbrief van 16 maart 2011 betreffende de automatisering van de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit, met een beschrijving van de actie.

  2. "Gas- en Elektriciteitsleverancier: durf vergelijken!"

  Het is belangrijk dat het OCMW de tussenschakel is bij de campagne 'durven vergelijken’ die gevoerd wordt door de FOD Economie en waarbij men de offertes van de gas- en elektriciteitsleveranciers kan vergelijken.

  Elk gewest van het land heeft een orgaan dat de energieprijzen reguleert. De leveranciers van elk gewest moeten hun respectievelijke regulator elke maand de verschillende door hen toegepaste tarieven doorgeven. Al deze tarieven worden in een databank ingevoerd en kunnen worden vergeleken via een simulator die op de website van elke regulator beschikbaar is. 

  Op de website van de FOD Economie kunt u de simulator en een brochure vinden.

   

  Meer info op Primabook, de documentatieruimte van de POD MI