Het concept activering verwijst vaak naar het sociale beleid dat tot doel heeft de uitkeringsgerechtigden te integreren op de arbeidsmarkt. Maar niet alle uitkeringsgerechtigden van het OCMW kunnen (op korte of middellange termijn) op de arbeidsmarkt geïntegreerd worden om zeer uiteenlopende redenen: ziekte, huisvestingsproblemen, kinderopvang, gebrek aan kwalificaties, het niet kennen van een van de landstalen,... 

  De doelstelling van sociale activering is dus om de maatschappelijke participatie te verhogen en om sociaal isolement te doorbreken. Dit door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling.

  In de AMIF-oproepen rond sociale activering krijgen de vijf grootste OCMW's (Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi en Brussel) de mogelijkheid om een op maat uitgewerkt intensief sociaal activeringstraject aan te bieden aan nieuwkomers uit derde landen die te ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en te zwak zijn voor bestaande integratieprogramma’s georganiseerd op niveau van de Gemeenschappen. Deze begeleiding focust zich op verschillende levensdomeinen die de integratie van derdelanders in onze samenleving in de weg staat. Dit kan gaan van het helpen zoeken naar betaalbare kinderopvang, het wegwerken van financiële schulden, het zoeken naar betaalbare en goede huisvesting, het zoeken van een oplossing voor mobiliteitsproblemen, het helpen met problemen op vlak van gezondheid, zoeken naar een oplossing voor een nietscolarisatie van kinderen,... alsook het toeleiden naar het bestaande taal- en/of opleidingsaanbod.

  Een beschrijving van de verschillende projecten per jaar vind je hieronder of in de gids met goede praktijken onder documenten. 

  Lees de gids!

  In 2021 werd een studie uitgevoerd naar de impact van de projecten. 

  Lees de studie!