Maar liefst een kwart van de personen met een handicap loopt het risico om in armoede te belanden, dat is dubbel zoveel als het risico bij de gehele bevolking. Ondanks talrijke inspanningen, verhoogt een handicap nog steeds de kans op armoede. Een handicap brengt extra kosten met zich mee en bemoeilijkt nog altijd een vlotte participatie aan de samenleving of aan de arbeidsmarkt.

    Te vaak worden armoede en handicap volledig los van elkaar bekeken en het is net daarom dat we ze samenbrengen in dit jaarboek. Academici en experten schetsen de sociale en economische positie van personen met een handicap en gaan op zoek naar de belangrijkste beleidstendensen van de afgelopen jaren. Ze analyseren de impact van het beleid op de levensstandaard van personen met een handicap en op hun participatie aan het maatschappelijke leven.

    We leggen met dit jaarboek de kiem voor meer synergiën tussen onderzoek naar armoede en handicap. Beide zijn complex en multidimensionaal en beide treden op in verschillende domeinen die onderling verbonden zijn. Ook beleidsmatig willen we die link tussen armoede en handicap sterker maken. Deze regering heeft de basis gelegd voor een meer coherente visie op sociale bescherming in ons land, door de samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie te stimuleren.

    We moeten armoede bestrijden en daarbij rekening houden met de specifieke uitdagingen voor personen met een handicap. Alleen zo kunnen we de kloof tussen personen met een zonder een handicap verkleinen, en voor iedereen een goede levensstandaard garanderen. Het armoederisico van personen met een handicap kan én moet lager. De cijfers, analyses en aanbevelingen in dit jaarboek zijn bijzonder interessant en kunnen ons helpen bij het uitwerken van nieuwe beleidsmaatregelen.

    Dit themaboek is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen de federale overheidsdienst sociale zekerheid (de directoraten-generaal personen met een handicap en beleidsondersteuning- en coördinatie) en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, die de respectievelijke expertise inzake personen met een handicap, armoede en studies en beleidsaanbevelingen bundelen.

    Cover van het boek armoede en handicap in België 2019