Voorliggend rapport is het resultaat van de derde externe evaluatie van het pilootproject ‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de federale overheidsdiensten’. Deze evaluatie werd uitgevoerd middels een samenwerkingsverband tussen het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA-K.U.Leuven), onderzoeksgroep Armoede, Maatschappelijke Integratie en Migratie, en het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation (METICES-TEF–ULB). De expertise van de HIVA-onderzoeksgroep op het vlak van armoedebestrijding werd aldus aangevuld met de expertise van de TEFonderzoeksequipe op het vlak van arbeidsvraagstukken. Gezien de federale context waarin het pilootproject zich situeert, kon op deze manier ook de noodzakelijk tweetalige onderzoeksequipe worden samengesteld. Langs Nederlandstalige kant was Prof. dr. Tine Van Regenmortel promotor van het evaluatieonderzoek en Katrien Steenssens de aangestelde onderzoeker. Promotor langs Franstalige zijde was Prof. dr. Mejed Hamzaoui, met als aangestelde onderzoekers Valter Cortese en Adinda Vanheerswynghels. We voerden onze evaluatieopdracht uit in de periode juni 2009 - januari 2010.

  Ondanks de complexiteit en de veranderlijke aard van het lopende pilootproject konden we onze opdracht afronden met een coherent geheel van conclusies en aanbevelingen, gericht op een verbeterde efficiëntie en effectiviteit van het projectmanagement en de implementatie van instrumenten. Gezien de beperkt beschikbare tijd, dienden we onze focus hierbij in eerste instantie te richten op het globale projectverloop, eerder dan op specifieke actoren of instrumenten. Bij het uitschrijven van het rapport kozen we voor een opdeling in drie hoofdstukken.

  In hoofdstuk 1 komt de context, het opzet en het verloop van het evaluatieonderzoek aan bod. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het aansturende denken handelingskader van empowerment, specifiek in relatie tot het betrokken pilootproject van inschakeling van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in de federale overheidsdiensten.

  Hoofdstuk 2 geeft de onderzoeksresultaten weer in achtereenvolgens vijf thematische paragrafen en een zesde paragraaf met transversale inzichten. We hebben getracht om van deze paragrafen eigenstandige gehelen te maken, ook al brengt dit onvermijdelijk enige herhaling met zich mee. We sluiten het rapport af met een derde en laatste hoofdstuk waarin we de belangrijkste conclusies bundelen en aanbevelingen formuleren.

  Ten slotte, maar niet in het minst bedanken we uitdrukkelijk de ervaringsdeskundigen, de leden van het projectteam van de POD Maatschappelijke Integratie, de diensthoofden, mentoren en coaches van de federale overheidsdiensten en alle andere sleutelpersonen die bereid waren om in de individuele of groepsgesprekken hun ervaringen, bedenkingen en suggesties met ons te delen. Hartelijk dank ook aan onze opdrachtgever POD Maatschappelijke Integratie, en in het bijzonder aan de heer Julien Van Geertsom voor het vertrouwen dat hij heeft geschonken aan onze onderzoeksploeg en voor de constructieve samenwerking.

  Namens de onderzoeksploeg,

  Prof. dr. Tine Van Regenmortel, HIVA-K.U.Leuven
  Katrien Steenssens, HIVA-K.U.Leuven
  Valter Cortese, METICES-TEF-ULB
  Adinda Vanheerswynghels, METICES-TEF-ULB