In 2020 heeft het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) een studie over GAS-bemiddelingpraktijken uitgevoerd in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie.

    Verslag

    In België hebben steden en gemeenten de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, administratieve sancties te bepalen voor inbreuken op de door hun gemeenteraad goedgekeurde reglementen of verordeningen. Deze administratieve sancties kunnen onder meer de vorm aannemen van een administratieve geldboete of een alternatieve maatregel, met name de gemeenschapsdienst of de lokale bemiddeling. Voor de uitvoering van de lokale bemiddeling wordt mede gerekend op de Dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie, die op dit moment ongeveer dertig lokale bemiddelaars ondersteunt die actief zijn in het hele land.

    De Operationele Directie (OD) Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) heeft in dit verband een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie. Het doel van dit onderzoek is het documenteren van de huidige lokale bemiddelingspraktijken, inclusief de “goede praktijken”, maar ook de moeilijkheden die de lokale bemiddelaars ondervinden bij de uitoefening van hun functie. Hierbij werden in het bijzonder twee thema’s benadrukt: enerzijds de gevolgen van het invoeren van gemengde inbreuken in de procedure van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en anderzijds de kwaliteit van de relatie tussen lokale bemiddelaars en sanctionerend ambtenaren.

    Onderzoek

    Abstract