Eind 2008 gaf de POD Maatschappelijke Integratie aan Centrum OASeS (Universiteit Antwerpen) en Panel Démographie Familiale (Universiteit Luik) de opdracht om een onderzoek te doen naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen. Dit onderzoek had drie doelstellingen. De eerste doelstelling was zicht te krijgen op hoe de hulpverlening aan dak- en thuislozen door de OCMW’s wordt georganiseerd en gecoördineerd. We bekeken bijvoorbeeld welke instrumenten gehanteerd worden en welke voorzieningen aanwezig zijn binnen de Belgische gemeenten. Ten tweede onderzochten we welke knelpunten de OCMW’s ervaren in hun hulpverlening aan dak- en thuislozen. De laatste doelstelling ten slotte was het detecteren van praktijken die als voorbeeld kunnen dienen voor de andere OCMW’s, zodat in alle OCMW’s naar een optimale hulpverlening aan dak- en thuislozen gestreefd kan worden.

    We kozen ervoor om de antwoorden op deze vragen te zoeken in drie stappen. In de eerste plaats bevroegen we alle Belgische OCMW’s via een webenquête. Bijna 60% van de OCMW’s heeft hier ook effectief op gereageerd. In de tweede plaats deden we interviews bij een veertigtal OCMW’s.

    Om dit onderzoek af te sluiten organiseerden we ten slotte zeven focusgroepen. Aan deze focusgroepen deden niet enkel OCMW’s mee, maar ook doelgroepenorganisaties. Op deze manier kregen we ook de mening van actoren die dicht bij de dak- en thuislozen staan. We beginnen deze studie met een verkenning van de literatuur en vervolgens gaan we in op de methodologie. Het grootste deel van dit rapport bestaat uit het analysegedeelte, waarin we antwoord bieden op de gestelde onderzoeksvragen. We sluiten af met aanbevelingen en goede praktijken.

    Onderzoek naar OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen