Sinds 2007 geeft de Belgische federale staat aan verschillende steden en gemeenten een jaarlijkse financiële tussenkomst voor de aanwerving van een bemiddelaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Deze werden in 1999 ingevoerd en geven lokale instanties de mogelijkheid om burgers te sanctioneren ingeval van overlast: wildplassen, vernielingen, sluikstorten, geluidsoverlast, hondenpoep ... De GAS-bemiddeling is een alternatieve maatregel voor een boete waarbij de overtreder de kans krijgt om de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden maar waarbij ook het conflict wordt getemperd dankzij de tussenkomst van een bemiddelaar. Het gaat niet alleen om een herstel of materiële vergoeding. De bemiddeling leidt ook tot een verzoeningsproces waarbij de overtreder verantwoordelijkheidsgevoel krijgt en de dialoog hersteld wordt tussen degene die de overlast pleegde en het slachtoffer ervan; alsook de lokale overheden. De wetgever voorzag dat minderjarigen onder de 14 jaar (sinds de GAS-wet van 24 juni 2013) die het politiereglement overtreden, niet meer standaard een boete krijgen (die tot 350 euro kan oplopen) maar eerst de verplichte mogelijkheid tot bemiddeling krijgen. Dit is daarentegen niet verplicht bij meerderjarigen. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de bemiddeling organiseerde de POD Maatschappelijke Integratie op 13 juni 2017 een studiedag in de Résidence Palace te Brussel. Op de volgende pagina's vindt u hiervan een verslag.