Projectsubsidie van maximaal 125.000 euro voor personeelskost voor de bijkomende begeleidingstrajecten voor Housing First. (met co-financiering van 20% van de totale kostprijs)

  U kan een aanvraag indienen tot en met 30/09/2021.

  Sinds het experiment “Housing First in België” (2013-2016) heeft deze methode zich keer op keer bewezen: de betrokken cliënten behouden hun woning, claimen hun rechten en zien hun algehele sociale gezondheidssituatie verbeteren. HF is de beste reactie op chronische dakloosheid. Deze belangrijke resultaten zijn echter afhankelijk van een sterke trouw aan het oorspronkelijke model en de 8 fundamentele principes ervan. In Europa zijn deze  beginselen aangepast en verspreid door de HF Europe HUB en haar leden:

  1.           Huisvesting is een mensenrecht. Voor iedereen mogelijk.

  2.           Keuze en controle door gebruikers van diensten

  3.           Scheiding tussen huisvesting en begeleiding

  4.           Focus op herstel (recovery) op alle domeinen van het leven

  5.           Harm reduction

  6.           Actieve betrokkenheid zonder dwang

  7.           De persoon staat centraal in de begeleiding

  8.           Flexibiliteit van het begeleidende aanbod zo lang als nodig is

  Deze principes zijn het DNA van HF-projecten en hoe hoger de getrouwheid, hoe beter de verkregen resultaten.

  Toch blijft de huidige context van woninguitsluiting en dakloosheid een zorg. De meest recente cijfers laten een stijging zien in het aantal cliënten alsook een diversiviëring: meer mensen van diverse oorsprong, procentueel meer vrouwen, gezinnen, jongeren... De resultaten van de telling uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting bevestigen dit, maar ze geven ook aan dat een oplossing via Housing First slechts voor een beperkte groep een noodzaak is. Dit doet ons geloven dat het haalbaar moet zijn om te streven naar een structurele en voortdurende vermindering van dakloosheid.

  Eén op vier van de huidige HF-gebruikers is een vrouw. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in daklozentellingen, maar hebben ook een lagere zichtbaarheid als gevolg van een meer "verborgen" bestaan. Ze blijven ook langer afhankelijk van het systeem door een gebrek aan passende oplossingen. Geweld tegen vrouwen is zowel een oorzaak als een gevolg van dakloosheid onder vrouwen. Vragen en zorgen over de specifieke kwetsbaarheid van vrouwen in dakloosheid blijven groeien. In deze projectoproep wordt speciale aandacht besteed aan deze doelgroep en aan het modelleren van HF-projecten die rekening houden met deze specifieke kwetsbaarheden van vrouwelijke dakloosheid.

  In het kader van de ondersteuning en complementariteit met het beleid dat reeds op het niveau van de regio’s uitgevoerd wordt, en zoals bepaald in het Akkoord van de Federale Regering 2020-2024, wil de Federale Overheid de HF-trajecten uitbreiden via deze projectoproep. Dankzij de steun van de Nationale Loterij die al meerdere jaren de ontwikkeling van HF-praktijken in België en de uitbreiding ervan heeft mogelijk gemaakt. Deze nieuwe projectoproep moet bijdragen aan een aanzienlijke toename van nieuwe HF-trajecten, met bijzondere aandacht voor de situatie van dakloze vrouwen wiens profielen overeenkomen met de criteria van HF.

  Parallel aan deze principes vereist een HF-apparaat een multidisciplinair, intensief ondersteuningsteam.   We zijn van mening dat een HF-team om goed te kunnen functioneren uit minimaal 4 voltijdse werknemers (VTE’s) moet bestaan. Vandaar dat we binnen deze projectoproep een co-financiering vragen van 20% van het totale kost.

  Wij raden de projectaanvragers aan om zich onder te dompelen in hogervermelde principes en de opbouw van hun project(en) hierop uit te lijnen. De voorgestelde projecten zullen bij de selectie beoordeeld worden volgens de “vertaling” van deze principes in de praktijk.

  Via bijgevoegde linken kan u het aanvraagdocument online invullen. We raden u echter aan eerst grondig de gids door te nemen. Daar vindt u de regels en afspraken voor de projectaanvraag, een overzicht van de verschillende in te vullen velden van het formulier, de regels voor de terugbetaling van de projectmiddelen van de Nationale Loterij en de selectiecriteria die gehanteerd worden om de aanvragen te quoteren.

  Projectaanvraag

  Gids voor de projectoproep

  Vragen & antwoorden