De Minister voor Pensioenen en Sociale Inclusie, die tevens bevoegd is voor Personen met een Beperking, voor Armoedebestrijding en voor Beliris, Karine Lalieux, de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, en de CEO van de Nationale Loterij, Jannie Haek, hebben op woensdag 16 maart 2022 de eerste projectenoproep voorgesteld, namelijk “Armoedebestrijding en sociale inclusie”.

  Alle verenigingen die in dat domein actief zijn, kunnen hun kandidatuur indienen voor deze projectenoproep waaraan een bedrag van 2.250.000 euro werd toegewezen. 

  Er werd geopteerd voor twee specifieke thema’s. 

  Ten eerste viel de keuze op initiatieven die de bedoeling hebben om kwetsbare groepen, in het bijzonder eenoudergezinnen, te laten deelnemen aan cultuur- en sportactiviteiten. Dit is een positieve en constructieve manier om de mensen van deze doelgroep te bereiken, met de bedoeling om hen uit hun sociale isolement te tillen en er op korte of langere termijn aan bij te dragen dat zij uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen komen. 
   
  In de tweede plaats werd er gekozen voor initiatieven die gericht zijn op de preventie van armoede en sociaal isolement. Het betreft meer bepaald huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen, en tevens de implementatie van leer- en begeleidingsmodules met het oog op een gezond beheer van het huishoudbudget. Ook dit is een duurzame insteek om op lange termijn verandering teweeg te brengen.
   
  Alle niet-commerciële verenigingen die in de desbetreffende sector actief zijn, kunnen een project indienen voor een maximumbedrag van 25.000 euro. Alle concrete informatie, het reglement, het inschrijvingsformulier, de verschillende etappes om een project in te dienen, enz. kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Loterij 
   
  De dossiers moeten worden ingediend uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 om 12 uur. In de daaropvolgende weken zal de Jury samenkomen om de bekroonde projecten te kiezen.
   
  « In ons land wordt 44% van de eenoudergezinnen rechtstreeks geconfronteerd met het risico van armoede en sociale uitsluiting. Dit percentage ligt ruim twee keer hoger dan het Belgische gemiddelde. Van deze toestand zijn de kinderen uiteraard de eerste slachtoffers. Dankzij deze projectenoproep steunen wij acties die gericht zijn op deze mensen, die in opeenvolgende crisissituaties bijzonder kwetsbaar zijn. Op die manier helpen wij hen om uit de spiraal van het sociale isolement te geraken. De huidige projectenoproep kadert echter ook in een ruimere dynamiek van armoede en ongelijkheid. Net zoals wij ons inzetten voor een wereld zonder CO2-uitstoot, zullen wij blijven ijveren voor een maatschappij zonder armoede », zo verklaart Minister Karine Lalieux.
  Projectoproep « Armoedebestrijding en sociale inclusie »