Na de gezondheidscrisis in ons land besloot de federale regering het psychologisch welzijn van jonge volwassenen te bevorderen via de OCMW's.

  Onderzoek over dit onderwerp bevestigt immers unaniem dat jongeren het deel van de bevolking zijn waarvoor de psychologische gevolgen van de pandemie het grootst waren.

  In antwoord op deze problematiek, heeft de federale regering dan ook beslist om gedurende 3 begrotingsjaren een budget van 3 miljoen euro ter beschikking te stellen van de OCMW's van de 5 grote steden om proefprojecten op te zetten die het psychologisch welzijn van jongeren bevorderen en het sociaal isolement doorbreken.

  De toelage is voorbehouden voor de OCMW’s van de 5 grote steden. Gezien de toelage dient om pilootprojecten op te zetten, is het zo dat de uitvoering van een proefproject meer resultaten zal opleveren en een betere analyse van de resultaten zal toelaten, vanwege het aantal potentieel betrokken personen. Het doel is ook om hiernaast een lerend netwerk op te zetten, gericht op het delen van ervaringen en kritische succesfactoren.

  Omdat het voor de OCMW's essentieel is om bijzondere aandacht te kunnen besteden aan bovengenoemde doelgroep, is de hulpverlening niet beperkt tot jongeren die een leefloon ontvangen. Ze staat immers open voor elke jongere die een beroep doet op het OCMW en bij wie een staat van behoeftigheid wordt vastgesteld.

  De toelage kan gebruikt worden voor de financiering van:

  1. acties en projecten  om psychologische ondersteuning te organiseren of om het sociaal isolement van de gebruikers te doorbreken;
  2. partnerschappen met organisaties met het oog op de verwezenlijking van de psychologische ondersteuning van de gebruikers;
  3. prestaties van derden inzake psychologische ondersteuning (op individuele of collectieve basis) voor de gebruikers;
  4. campagnes om de acties en projecten van de OCMW’s inzake psychologische ondersteuning bekend te maken;
  5. opleidingsprogramma’s voor de maatschappelijk werkers van de OCMW’s inzake de psychologische ondersteuning van jongeren.

  Koninklijk besluit