Thema mei: toegang tot gezondheidszorg en ziektepreventie

  Elke maand stellen we je een thema voor uit het vierde federaal plan tegen armoede en ongelijkheid. Deze maand lichten we enkele acties rond gezondheid en ziektepreventie uit: 

  We kennen in ons land een van de beste sociale beschermingsstelsels ter wereld. Toch leidt de sociale ongelijkheid ook hier tot ongelijkheid op gezondheidsvlak. Vanaf de geboorte ligt het sterftecijfer bij de minstbedeelden immers veel hoger, en deze trend houdt het hele leven lang aan. Uit de armoedebarometer van de POD Maatschappelijke Integratie blijkt dat 12.8% van de personen die blootgesteld zijn aan het armoederisico in een gezin leven waarin minstens één gezinslid zorgen moest uitstellen. Deze vaststelling is schrijnend en moet dan ook dringend aangepakt worden. 

  In het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid ondernemen verschillende overheidsdiensten actie voor een betere toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en sensibilisering rond ziektepreventie. Gezien het verband tussen armoede en gezondheid, besteedt het plan ook bijzondere aandacht aan duurzame en betaalbare voeding. Ten slotte vormen vrouwen een belangrijke doelgroep. 

  Benieuwd naar alle acties?  Op onze website vind je het vierde federaal plan. 

   

  Enkele voorbeelden: 


  Actie: De Europese Kindgarantie

  De Europese Kindgarantie kan beschouwd worden als een concrete aanpak in de kinderarmoedebestrijding, om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken. Met de Europese Kindgarantie willen de Europese lidstaten, en zo ook België, meer gelijke kansen voor kwetsbare kinderen. 

  Gezondheid speelt een belangrijke rol binnen het nationale actieplan, dat gecoördineerd wordt door de POD Maatschappelijk Integratie: een van de vier pijlers is effectieve en vrije toegang hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg, een andere is toegang hebben tot voldoende en gezonde voeding. Hierbij wordt de nadruk gelegd op eerstelijnszorg om ziektes en ontwikkelingsproblemen vroegtijdig op te kunnen sporen. Ook besteedt het plan aandacht aan het mentale welzijn van kinderen door het verlenen van psychologische en psychiatrische hulp aan kinderen in kwetsbare situaties.   Actie: Middelen voor materiële hulp (FEAD) 

  In het kader van het FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen) werd in 2022 €2.000.000 vrijgemaakt om materiële hulp zoals menstruatieverzorging en hygiënekits aan te kopen. 
   

   

  Actie: Zorgcentra na Seksueel Geweld bekender maken onder mensen

  De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) bieden multidisciplinaire zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. De ZSG zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, taal, etnische achtergrond, gezinssituatie … De zorg wordt gratis aangeboden om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. 

  In 2023 wordt de bekendheid van de ZSG gepromoot via een nationale campagne. Daarnaast worden verschillende brochures in 13 talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Arabisch, Italiaans, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks) gelanceerd om het aanbod van de ZSG af te stemmen op de multiculturaliteit van de samenleving.

     Actie: Project ter bestrijding van menstruatiearmoede in gevangenissen

  Deze actie kwam tot stand op initiatief van de POD Maatschappelijke Integratie, in samenwerking met de FOD Justitie. Het doel is om alle gedetineerde vrouwen gemakkelijk, discreet en gratis toegang te geven tot hoogwaardige menstruatieproducten. Vóór dit initiatief konden gedetineerden enkel menstruatieproducten verkrijgen in de kantines, op eigen kosten, of via een intern ziekenfonds, voor de meest behoeftigen. Het ging toen om "witte producten" die niet altijd voor iedereen geschikt waren. 

  In totaal werden in 2022 36.288 maandverbanden en 35.200 tampons uitgedeeld aan de 8 vrouwengevangenissen (Brugge, Berkendael, Marche-en-Famenne, Bergen, Antwerpen, Hasselt, Hoogstraten en Gent). De actie wordt voortgezet in 2023 op basis van de beschikbare voorraden.