Armoedewet

  De toekomstige regeringen zullen verplicht zijn om een plan armoedebestrijding goed te keuren

  Op 5 oktober 2023 heeft de Kamer immers een wetsontwerp goedgekeurd dat de verplichting invoert voor elke toekomstige federale regering om een plan tot bestrijding van armoede en ongelijkheden goed te keuren. De tekst voorziet meer bepaald:

  • De verplichte goedkeuring, door de volgende regeringen, van een federaal plan armoedebestrijding binnen de twaalf maanden na de installatie van de Raad, als gevolg van de volledige vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers;
  • De coördinatie van dit Plan door de Minister bevoegd voor armoede;
  • Voorafgaand overleg met het Belgisch Platform tot bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en met het netwerk van armoedeambtenaren;
  • Nauw overleg met de bevoorrechte partners in de bestrijding van armoede* bij het opstellen van het plan en de mogelijkheid om hen steun toe te kennen via koninklijk besluit;
  • Voorafgaand overleg met de gefedereerde entiteiten in een Interministeriële Conferentie om actiesynergieën te vinden;
  • Dat er rekening wordt gehouden met de impact van elke maatregel op het vlak van gender en handicap;
  • Een opvolging van de acties die gemeenschappelijk gewaarborgd worden door de POD Maatschappelijke Integratie en het netwerk  van ambtenaren;
  • Een jaarlijkse evaluatie van de strategische en operationele doelstellingen die gezamenlijk gewaarborgd worden door de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid, gedurende de volledige legislatuur en die vervolgens worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
  • Dat er een eindevaluatie plaatsvindt door het Planbureau aan het einde van de legislatuur en die vervolgens wordt meegedeeld aan de Regering en aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Belgisch Platform en de bevoorrechte partners kunnen een aanvullende eindevaluatie uitvoeren.

  Karine Lalieux, minister bevoegd voor armoedebestrijding: “Dit is historisch. Tot nu toe werd het goedkeuren van een plan armoedebestrijding overgelaten aan de goede wil van de meerderheidspartijen. Maar nu veranderen we het paradigma - het wordt een verplichting!”

  De POD Maatschappelijke Integratie is verheugd over deze nieuwe wet die een grote vooruitgang betekent in de strijd tegen armoede en ongelijkheid!

  Een wil tot continuïteit en samenhang

  De strijd tegen armoede en ongelijkheid werd als een prioriteit beschouwd vanaf het aantreden van de regering eind 2020. De context van crises waarin de regering aantrad en die sindsdien aanhoudt, heeft de noodzaak bevestigd om proactief, gecoördineerd en in overleg te handelen om zo onzekerheid geleidelijk uit te roeien.

  In dit kader heeft de regering in juli 2022 de 140 concrete acties in haar plan voor de bestrijding van armoede en ongelijkheid goedgekeurd.

  Deze omvatten de wil om de verplichte goedkeuring van een gelijkaardig plan aan het begin van elke nieuwe legislatuur in de wet te verankeren, in lijn met het beleid van de huidige federale regering.

  * De wet citeert, weliswaar onvolledig, de Federaties van OCMW’s, BAPN en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.