Een Europees kader voor de integratie van de Roma

  Gelet op de marginale positie van de Roma in Europa heeft de Europese Commissie een specifiek beleid geformuleerd rond Roma en voorziet zij in een aantal instrumenten om de integratie van de Roma te ondersteunen. Een belangrijke aanbeveling in dit Europees kader over het beleid in verband met de Roma heeft betrekking op de mededeling van de Commissie van 5 april 2011 met als titel “Een Europees kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020”.

  De nationale strategieën van de Lidstaten zouden moeten steunen op een doelgerichte aanpak, die actief bijdraagt tot de maatschappelijke integratie van de Roma in de maatschappij in haar geheel en tot het wegwerken van de segregatie. Het is de bedoeling om de maatschappelijke en economische integratie van de Roma te bevorderen via een geïntegreerde benadering op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, huisvesting en gezondheidszorg. De Commissie heeft de Lidstaten verzocht om deze nationale strategieën uit te werken en in te voeren en om een nationaal contactpunt aan te duiden dat gemachtigd is om deze nationale strategie te coördineren en uit te voeren.

  De aanbeveling van de Raad over “de gelijkheid, insluiting en participatie van de Roma” vervangt de aanbeveling van 9 december 2014. Deze aanbeveling werd goedgekeurd tijdens de vergadering EPSCO van 12 maart 2021.

  Om sneller vooruit te gaan, stelt de Europese Commissie in deze aanbeveling een leidraad voor het nationaal beleid in verband met de Roma voor. Naast de vier sectorale doelstellingen :

  • onderwijs
  • huisvesting
  • tewerkstelling
  • gezondheidszorg

  Worden effectieve gelijkheid, socio-economische inclusie en duidelijke participatie van de Roma eveneens aangemoedigd. De laatste aanbeveling van de Raad legt eveneens de nadruk op de monitoring.

  Het nieuw strategisch kader van de EU voor Roma 2020-2030 sluit aan bij de werkzaamheden van de Commissie op andere gebieden, zoals het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025, de strategie voor de rechten van slachtoffers en de EU-strategie voor gendergelijkheid. Deze nationale strategie voor de integratie van de Roma draagt ook bij tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

  Kader van de EU 2020-2030 voor de nationale strategieën voor de integratie van Roma