FOD Financiën en RVA

  FOD Financiën

  Voorgeschiedenis van de samenwerking tussen de FOD Financiën en de POD MI

  • 2005: start van de samenwerking tussen de FOD Financiën en de POD MI, toen de ervaringsdeskundigen slechts een pilootproject was dat gefinancierd werd door het Europees Sociaal Fonds.
  • 2014: ondertekening van een eerste samenwerkingsakkoord voor 3 ervaringsdeskundigen.
  • 2018: beslissing om de samenwerking met de ervaringsdeskundigen uit te breiden voor alle infocenters (met uitzondering van Neufchâteau). Deze infocenters zijn één van de belangrijkste contactpunten voor vragen van de burgers.
  • Eind 2019: de FOD Financiën werft acht ervaringsdeskundigen aan met een statutair contract voor de infocenters van Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Bergen en Namen.
  • In 2020 werken in totaal 8 ervaringsdeskundigen voor de FOD Financiën.

  RVA

  • 2006: start van de samenwerking tussen de RVA en de POD MI. De RVA neemt twee ED aan op eigen budget, met ondersteuning van de dienst Ervaringsdeskundigen van de POD MI. Deze ED  werkten in eerste instantie in de werkloosheidsbureaus van Charleroi en Gent. Ze werden ook ingeschakeld in een project om de leesbaarheid van de formulieren van de RVA te verhogen.
  • 2016: nadat de vorige ervaringsdeskundige al een tijdje op pensioen was, start er bij de RVA in Brussel een nieuwe ervaringsdeskundige.
  • 2020: de ED die in 2016 startte bij RVA, is nu gestatutariseerd

  Voorbeelden van uitgevoerde acties

  FOD Financiën

  Tijdens het jaar 2019 werd een werkgroep opgericht rond het fiscaal voluntariaat en de voorafbetalingen. Dit zijn tools van de FOD Financiën die ervoor zorgen dat situaties van fiscale schulden of het opbouwen van structurele schulden vermeden worden. Aan het einde van deze werkgroep werd een brochure opgesteld waarin deze voorzieningen in duidelijke taal worden uitgelegd.

  De ervaringsdeskundigen die bij Financiën zijn gedetacheerd, hebben vastgesteld dat sommige mensen elk jaar moeilijkheden ondervinden omdat ze aan de FOD Financiën een te hoog bedrag moeten terugbetalen in verhouding tot hun maandelijks inkomen. Er bestaan tools om dit soort schuldenlast te bestrijden, maar deze voorzieningen zijn echter weinig bekend bij de burgers, die er bijna geen beroep op doen. Deze vaststelling werd voorgesteld op het processboard “Inning” van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën in december 2018. Er werd vervolgens beslist om een brochure op te stellen om het fiscaal voluntariaat en de voorafbetalingen meer bekend te maken.

  De eerste maanden van het jaar werd de informatie die beschikbaar was over deze mechanismen verzameld en geanalyseerd. Een van de pagina’s van de internetsite van de FOD Financiën was gewijd aan de voorafbetalingen, maar de enige informatiebron die beschikbaar was over het fiscaal voluntariaat was Bijlage 3 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Er moest dus belangrijk vulgariserend werk worden verricht. De essentiële informatie werd geselecteerd tijdens de eerste vergadering van de werkgroep, die in maart plaatsvond. Tijdens de tweede meeting is een juriste van het Steunpunt voor de diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de werkgroep komen ondersteunen. Op het einde van deze vergadering werd de inhoud van de brochure vastgelegd.

  Nadat verschillende stakeholders de teksten hebben nagelezen, werd een brochure van twee pagina’s verstuurd, die bedoeld was om te worden bijgevoegd bij het aanslagbiljet dat de FOD Financiën verstuurt, voorgesteld aan het processboard “Inning” tijdens de maand juli. Deze tekst legt, in duidelijke taal, uit hoe de mechanismen werken, wat je moet doen en tot wie je je moet richten.

  RVA

  De ED is tewerkgesteld bij de RVA in Brussel, op de Directie Interne Controle en Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Vanuit deze dienst tracht de ED de toegankelijkheid van de RVA te verbeteren voor alle burgers, en in het bijzonder voor mensen in armoede en sociale uitsluiting. Dit doet de ED door onder andere:

  • Observaties te doen in werkloosheidsbureaus en aanbevelingen te doen vanuit het perspectief van mensen in armoede
  • Verbetervoorstellen te doen voor het klantenonthaal
  • Mee te werken aan sensibiliseringsacties rond armoede voor medewerkers van de RVA
  • Het nalezen van documenten op leesbaarheid

  In samenwerking met de ED heeft de RVA de afgelopen jaren een sensibiliseringsactie rond armoede opgezet. Er werd onder andere een train-the-trainer opleiding rond het thema armoede gegeven aan geïnteresseerde medewerkers. Naast theorie was er in deze opleiding ook tijd voor uitwisseling en was er voor alle deelnemers een inleefstage voorzien bij een vzw die werkt rond armoede. Vervolgens werden er ook infosessies georganiseerd voor al het personeel en is er een brochure opgesteld om door te verwijzen in geval van armoedeproblematiek.

  Interesse in een samenwerking met onze diensten?

  Neem dan contact op met de coördinatie van de dienst ervaringsdeskundigen via mi.edv@mi-is.be