Toelage voor participatie en sociale activering

  Het inzicht groeit dat hardnekkige verschillen in welvaart ook samenhangen met verschillen in sociaal kapitaal dat gedefinieerd wordt als een geheel van netwerken, gedeelde normen en waarden en verstandhoudingen die de samenwerking binnen en tussen groepen vergemakkelijkt waardoor de gezamenlijke doelstellingen effectiever bereikt worden.

  De sociale relaties die mensen hebben bepalen in grote mate mee de (im)materiële bronnen waar zij toegang toe hebben en daaruit afgeleid hun mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. Deze maatregel wil de kansarmen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelne-men aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

  Wanneer de doelgroep meer buiten en onder de mensen komt, kan dit een opstap vormen voor het volwaardig kunnen meepraten, kunnen deelnemen aan de samenleving. De initiatieven die door deze maatregel worden ondersteund, zijn dan ook duidelijk onderscheiden van een welbepaald professioneel inschakelingstraject. Het gaat als het ware om een fase die daaraan voorafgaat, en waarin de deelnemers weerbaarheid en zelfzekerheid ontwikkelen. De rol van het OCMW hierin is dat het de doelgroep definieert, de projecten formuleert, en de deelnemers in contact brengt met de aanbieders.

  Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren. Het kan dit doen door een individueel voordeel toe te kennen, zoals de tussenkomst in de kosten voor een toegangsticket, maar het kan ook een collectief voordeel toekennen door een manifestatie te ondersteunen die zich (niet exclusief) tot de doelgroep richt.

  Het OCMW kan bijzondere prioritaire doelgroepen definiëren die de voorkeur genieten bij de toekenning van het voordeel. Hoe dan ook dient de verdeling van het voordeel over de doelgroep redelijk en billijk te zijn.

  Lijst activiteiten participatie en sociale activering

  Meer info op Primabook, de documentatieruimte van de POD MI

  Lijst activiteiten participatie en sociale activering - update september 2022