Het wordt gebruik van de digitale handtekening gelijkgeschakeld aan het gebruik van de klassieke, schriftelijke handtekening indien aan een voldoende aantal veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan. 

    De wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten (BS. 29-09-2001) regelt het juridisch kader voor het gebruik van de digitale handtekening.