De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

  De controles die door de inspectiedienst in de OCMW ’s worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

  • Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
  • Advies aan de OCMW ‘s over het wettelijke kader en de concrete toepassing van de regelgeving
  • Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de factoren op het terrein draagt inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie

  Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen:

  • Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.
  • Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW ‘s op  boekhoudkundige, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
  • Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
  • Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW ‘s met het oog  op een goede communicatie en kwaliteitsvolle dienstverlening.
  • Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
  • Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

  Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen:

  • Respect
  • De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
  • Gelijke kansen voor iedereen
  • Diversiteit
  • Openstaan voor verandering