Na de vergadering van de nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart heeft de federale regering een reeks maatregelen genomen om de verspreiding en de vermenigvuldiging van het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen treden in werking op vrijdag 13 maart om middernacht en zullen behouden blijven tot en met 3 april. De Belgische gezondheidsautoriteiten en de gehele gezondheidssector zijn zeer waakzaam en stellen alles in het werk om de volksgezondheid te beschermen.

  De POD Maatschappelijke Integratie volgt de aanbevelingen van de Regering hieromtrent van dichtbij op.

  Het OCMW-personeel wordt hierbij aan bepaalde eenvoudige maatregelen herinnerd  om de verspreiding van het griepvirus, het coronavirus of andere virussen te voorkomen, maatregelen die beschikbaar zijn via deze link(link is external) of via de FAQ van de FOD Volksgezondheid(link is external).

  Gelet op de huidige situatie moet, in de mate van het mogelijke, contact met de cliënten vermeden worden. Wanneer deze contacten noodzakelijk zijn, is het van essentieel belang dat de preventieve hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Het is echter noodzakelijk om een continuïteit te waarborgen in de opdrachten van het OCMW, zodat de meest kwetsbare personen er steeds de nodige hulp kunnen krijgen.

  Vanuit dit standpunt raadt de POD Maatschappelijke Integratie de OCMW’s aan om de huisbezoeken in het kader van het sociaal onderzoek tot een minimum te beperken of zelfs op te schorten en uit te stellen tot een latere datum (na 3 april).

  De evaluaties van de GPMI kunnen via andere middelen worden uitgevoerd (telefoon, videoconferentie, enz.) of indien dit onmogelijk is uitgesteld worden tot begin april.

  De opschorting of het uitstellen van de huisbezoeken en/of van de evaluaties van de GPMI zal geen invloed hebben op de controles die onze inspectiedienst uitvoert in de dossiers waarop de maatregelen een impact hebben gedurende deze periode.

  Er moet voorrang gegeven worden aan de vragen via telefoon van de OCMW-cliënten. Zij kunnen de eventuele documenten die worden gevraagd door hun maatschappelijk werker(s) bezorgen per mail, via WhatsApp-foto’s of via gelijk welk ander elektronisch middel. In die zin herinner ik u eraan dat de OCMW’s over talrijke stromen beschikken waardoor zij een groot gedeelte van de nodige informatie kunnen ontvangen.

  Wanneer het sociaal onderzoek niet optimaal is kunnen verlopen en wanneer deze onregelmatigheden vervolgens worden vastgesteld, hebben de OCMW’s steeds de mogelijkheid, wanneer de toestand hersteld zal zijn, een dossier of een beslissing te herzien en, indien nodig, het ten onrechte gestorte LL terug te vorderen.

  Deze uitstel- en/of opschortingsmaatregelen mogen op geen enkel wijze afbreuk doen aan de rechten van de cliënten. De rechten van de cliënt moeten immers gewaarborgd worden. De genomen maatregelen ontslaan de OCMW’s niet van de verplichting om de wettelijke beslissingstermijn van 30 dagen na te leven, bepaald in artikel 21 van de wet van 26 mei 2002. Wanneer het huisbezoek niet kan worden uitgevoerd, kan dit geen reden zijn om de toekenning van de steun te weigeren of uit te stellen.

  Op basis van de KSZ-stromen en van de informatie waarover de OCMW’s via andere kanalen beschikken, kunnen de maatschappelijk werkers immers over heel wat informatie beschikken die het mogelijk maakt om een voorstel tot beslissing voor te leggen aan de Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst binnen de wettelijke termijn.

  Er wordt de OCMW’s uitdrukkelijk gevraagd om een sociale permanentie te handhaven, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 (dit wil zeggen minstens twee maal per week), met inachtneming van de preventieve hygiënemaatregelen, zoals die werden opgesteld door de autoriteiten.

  Er wordt de OCMW’s trouwens ook gevraagd om een beschikbaar telefoonnummer op te geven om eventuele vragen of bezorgdheden van gebruikers over dit onderwerp te beantwoorden.