Via deze omzendbrief brengen we de OCMWs op de hoogte van de recente wijziging omtrent de bevoegdheidsregel voor asielzoekers vervat in artikel 2, §5, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMWs en herinneren we aan de toepassing van de bevoegdheidsregel vervat in artikel 2, §8, van de voormelde wet.